تعریف: حالت های زمانی زبان انگلیسی (Tenses) که بعضی ها آن را زمان های انگلیسی می نامند در زبان انگلیسی ۱۲ مورد می باشند. یادتان باشد که Tense در فارسی معادل ندارد. درضمن، Tenseی تحت عنوان آینده در گذشته نداریم. ساختار معروف “آینده در گذشته” با استفاده از فعل کمکی مُدال Would ساخته شده و در دسته بندی Modal ها قرار می گیرد، نه Tense ها.

 

چند زمان در زبان انگلیسی وجود دارد؟

درست مثل هر زبان دیگری، در زبان انگلیسی سه زمان وجود دارد: گذشته، حال و آینده.

این مطلب رو هم بخوانید  گذشته مستمر در گرامر انگلیسی

 

برای هر زمان در زبان انگلیسی، چند حالت وجود دارد؟

هر زمان در زبان انگلیسی چهار حالت دارد: ساده (Simple)، مستمر یا استمراری (Progressive)، کامل (Perfect) و کامل مستمر یا استمراری (Perfect Progressive).

 

پس در کل، زمان ها در زبان انگلیسی، یا درست تر، حالت های زمانی چه تعدادند؟

زمان ها در زبان انگلیسی ۱۲ تا می باشند.

 

حالت های زمان حال / Present

Present Simple یا حال ساده، که البته در American English به شکل Present  Simple متداول است.

Present Progressive یا همان Present continuous که حال استمراری یا حال مستمر است.

Present Perfect یا حال کامل (در زبان فارسی معادل ماضی نقلی است).

Present Prefect progressive یا حال کامل استمراری

حالت های زمان گذشته / Past

Past Simple یا گذشته ی ساده.

Past Progressive یا گذشته استمراری.

 Past Perfect یا گذشته کامل (که در زبان فارسی به آن ماضی بعید گفته می شود).

Past Prefect progressive یا گذشته کامل استمراری.

حالت های زمان آینده / Future

Future Simple یا آینده ساده.

 Future Progressive یا آینده استمراری،

 Future Perfect یا آینده کامل،

Future Prefect progressive یا آینده کامل استمراری.

 

آیا درست است بگوییم زمان ها در انگلیسی، کدامند؟

زمان ها یعنی سه زمان گذشته، حال و آینده اما کلا واژه Tense را در فارسی به اشتباه “زمان های انگلیسی” می گویند. درست تر آن است که بگوییم حالت های زمانی چرا که Tense در فارسی معادلی ندارد.

این مطلب رو هم بخوانید  حال استمراری یا مُستمر - Present Progressive

 

پس در زبان انگلیسی، چند Tense یا حالت های زمانی وجود دارد؟

سه ضربدر چهار می شود دوازده! این یعنی در انگلیسی دوازده عدد Tense داریم. به جدول تِنس های زبان انگلیسی (English Tenses) زیر دقت کنید:

English TensesPresentPastFuture
SimplePresent SimplePast SimpleFuture Simple
ProgressivePresent ProgressivePast ProgressiveFuture Progressive
PerfectPresent PerfectPast PerfectFuture Perfect
Prefect progressivePresent Perfect ProgressivePast Perfect ProgressiveFuture Perfect Progressive

 

مثال های زمان های انگلیسی حال

Present Simple: I take the subway to work.

Present Progressive: The Jasmine is blossoming.

Present Perfect: I’ve already said it twice.

Present Prefect progressive: Susan has been working on her voice for so long.

مثال های زمان های انگلیسی گذشته

Past Simple: I went home yesterday.

Past Progressive: She was having a cup of tea.

Past Perfect: Nicolas had already pulled the trigger.

Past Prefect progressive: He had been going the extra mile.

 

مثال های زمان های انگلیسی آینده

Future Simple: I’ll get it done. / I’m gonna do it.

Future Progressive: This time next year, he’ll be studying abroad all alone.

Future Perfect: She’ll have bought the car by noon.

Future Prefect progressive: January next year, I’ll have been working on a new project for a year.

 

این مطلب رو هم بخوانید  زمان های انگلیسی در یک نگاه

انواع حالت های زمانی در گرامر انگلیسی

حال ساده

حال استمراری یا مستمر

حال کامل یا ماضی نقلی

گذشته مستمر

حال کامل استمراری

گذشته ساده

آینده ساده

آینده کامل

آینده استمراری

زمان های انگلیسی

بسیار خب! Tenseهای زبان انگلیسی یا زمان های انگلیسی را در این مقاله معرفی کردیم. برخی به اشتباه می گویند Tense های زمان انگلیسی 16 تاست. اما چنین چیزی اصلا صحیح نیست. در این حالت مبحثی اضافه می شود مثل «آینده در گذشته» که این مبحث در دسته Modal هاست ولی جز Tense ها به حساب نمی آید. حواس‌تان باشد که تنس ها فقط 12 تا هستند.

 

وقت تمرین زمان های انگلیسی است!

1) چند زمان یا Time در زبان انگلیسی داریم؟

2) هر زمان چند تا فرم یا حالت می تواند بگیرد؟

3) چند Tense در زبان انگلیسی وجود دارد؟

4) راجع به « آینده در گذشته» چه چیزی می دانید؟