افعال کمکی مدال در گرامر انگلیسی

English Grammar – Modal Auxiliary Verbs

تعریف افعال کمکی مدال: افعال انگلیسی به دو دسته ی فعل های اصلی (Main/Lexical Verbs) و فعل های کمکی (Auxiliary Verbs) تقسیم می شوند. یکی از انواع افعال کمکی، فعل های کمکی مدال Modal، یا فعل های کمکی وجهی می باشند. فعل های Modal همه از یک سری قوانین پیروی می کنند.

 

نکات ساختاری استفاده از فعل های مدال

ساختارهای مثبت، منفی و سوالی افعال کمکی مُدال Modal

این افعال در هر سه حالت مثبت، منفی و سوالی با جا به جایی و تغییر حالت استفاده شده و از فعال های کمکی دیگر مثل خانواده Do استفاده نمی شود. به مثال دقت کنید.

I can play the piano.

I can’t play the piano.

Can I play the piano?

 

ساختار افعال اصلی بعد از افعال کمکی مدال

در Tense های زبان انگلیسی، فعل به شکل های مختلف از جمله مصدرهای Gerund و Infinitive در می آید اما همیشه پس از افعال کمکی مُدال Modal، فعل شکل ساده دارد. به این مثال ها دقت کنید:

Right: She can teach French.

Wrong:

She can teaching French.

She can teaches French.

She can to teach French.

 

استفاده های مختلف تک تک افعال کمکی مدال Modal

هر فعل کمکی مودال، بر خلاف تصور عوام، چند مفهوم و استفاده مختلف دارد. برای مثال، همه فکر می کنند از فعل کمکی can تنها برای صحبت راجع به توانایی استفاده می شود اما این فعل 6 استفاده و مفهوم مختلف دارد. پس، هر فعل کمکی Modal چند مفهوم متفاوت دارد که بعضی نیز به صورت منفی و بعضی سوالی اند.

مثال استفاده های مختلف فعل مدال Can به ترتیب در رابطه با توانایی، احتمال، پیشنهاد به انجام کار، اجازه دادن، درخواست، نهی، حدس با اطمینان:

 • Ability: I can climb a tree without any tools.
 • Possibility: It can get seriously cold here at nights.
 • Offer: I can give you ride!
 • Permission: You can use my car in case you needed.
 • Request: Can I use your sunglasses?
 • Prohibition: You can’t park your car here.
 • Certain guess: He certainly can’t be the manager!

انواع حالت های افعال کمکی مُدال Modal در گرامر انگلیسی

این افعال می توانند به صورت ساده، مستمر یا کامل با کاربردهای مختلف استفاده شوند:

 • Simple: He should go.
 • Progressive: He should be going.
 • Perfect: He should have gone.

 

انواع افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

انواع افعال کمکی مدال در اینجا در دوازده مطلب آموزش داده شده اند.

 1. Can
 2. Could
 3. Be Able to
 4. Must and Can’t
 5. Must and Have to
 6. Mustn’t and Don’t Have to
 7. May and Might
 8. May/Might as Well
 9. Should
 10. Shall
 11. Will
 12. Would

 

انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه را جمع بزنیم، باید به بیست و یک مورد زیر اشاره کنیم:

 1. Ability,
 2. Possibility,
 3. Permission,
 4. Offer, Advice, Suggestion and Recommendation,
 5. Obligation, Necessity, and Duty,
 6. Prohibition,
 7. Assumption, Deduction and Certain Guesses,
 8. Permission and Request,
 9. Typical Occurrences,
 10. Unrealized Past Abilities and Possibilities,
 11. Expressing Regrets and Criticism
 12. Wishes,
 13. Promise,
 14. Prediction,
 15. Instant Decisions,
 16. Hypothetical Situations,
 17. Past Habits,
 18. Future in the Past,
 19. Refusal.

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال را ببینید.