فعل کمکی مُدال Shall

English Grammar – Modal Auxiliary: Shall

گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره

تعریف: فعل کمکی مُدال Shall‌ هم جزء انواع افعال مودال انگلیسی می باشد که به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. مودال Shall‌ استفاده های زیادی دارد اما در اینجا تنها به متداول ترین آن اشاره می گردد. حتی Native Speaker‌ ها نیز دیگر از Shall‌ استفاده نمی کنند مگر برای همین استفاده های محدود. به مثال زیر دقت کنید.

It’s cold. Shall I close the window?

 

نکته: ساختار منفی مودال فوق Shall not‌ و به اختصار Shan’t‌ می باشد که اصلا متداول نیست.

I shan’t let the children bother you.

 

کاربردها و استفاده های فعل کمکی مُدال Shall

استفاده اول فعل کمکی مُدال Shall: پیشنهاد

 Modal Auxiliary Shall, Concept 1: Suggestion

در حال حاضر، فعل کمکی Shall تنها برای پیشنهاد دادن در حالت سوالی مورد استفاده قرار می گیرد.

Shall I get a pizza for dinner tonight?

 

استفاده دوم فعل کمکی مُدال Shall: قوانین رسمی مکتوب

 Modal Auxiliary Shall, Concept 2: Formal written regulations and rules

فعل Shall همچنین در یک فضای رسمی برای اعلام قوانین دیده می شود. در این حالت معمولا جمله با استفاده از ساختار مجهول یا Passive Voice نوشته می شود.

A record shall be kept of all students arriving late to class. (= school regulations)

Members of the board of directors shall be elected annually. (= company regulations)