شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18219″ title=”مقدمه لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]
[movedo_divider line_type=”custom-line” line_width=”1000″ line_color=”red” align=”right” animation=”grve-fade-in-left” el_class=”lineclass-ea”]

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

این مطلب رو هم بخوانید  پکیج های آموزشی آیلتس = خودآموز آیلتس
[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18222″ title=”بخش های لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]
[movedo_divider line_type=”custom-line” line_width=”1000″ line_color=”red” align=”right” animation=”grve-fade-in-left” el_class=”lineclass-ea”]

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18239″ title=”انواع سوالات لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]
[movedo_divider line_type=”custom-line” line_width=”1000″ line_color=”red” align=”right” animation=”grve-fade-in-left” el_class=”lineclass-ea”]

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

این مطلب رو هم بخوانید  آزمون آیلتس برای کار
[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18240″ title=”نکته های لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]
[movedo_divider line_type=”custom-line” line_width=”1000″ line_color=”red” align=”right” animation=”grve-fade-in-left” el_class=”lineclass-ea”]

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18242″ title=”استراتژی های کلی لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]
[movedo_divider line_type=”custom-line” line_width=”1000″ line_color=”red” align=”right” animation=”grve-fade-in-left” el_class=”lineclass-ea”]

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.

این مطلب رو هم بخوانید  توصیف روندها در آینده
[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_image_text image=”18241″ title=”توصیه های تمرینی لیسنینگ آیلتس” read_more_link=”|||” animation=”grve-fade-in-right” el_class=”imgcontent-sp”][/movedo_image_text]