زمان حال کامل (یا ماضی نقلی) در گرامر انگلیسی

English Grammar – Present Perfect Tense

 

حال کامل (Present Perfect) که در فارسی آن را ماضی نقلی می نامیم در زبان انگلیسی یک ساختار منحصربه فرد داشته اما با ترکیبات خاص دارای چهار مفهوم و کاربرد است.

 

English Tenses Present Past Future
Simple Present Simple Past Simple Future Simple
Progressive Present Progressive Past Progressive Future Progressive
Perfect Present Perfect Past Perfect Future Perfect
Prefect progressive Present Perfect Progressive Past Perfect Progressive Future Perfect Progressive

 

ساختار حال کامل یا ماضی نقلی در گرامر انگلیسی

ساختار مثبت حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

حال کامل به این شکل ساخته می شود: فاعل + فعل have/has + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Subject + Have/Has + Past Participle + Complement.

e.g. 1. Nolan has called the police.

e.g. 2. Habib hasn’t showed up yet.

e.g. 3. I have just arrived.

 

ساختار منفی حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

حال کامل منفی به این شکل ساخته می شود: فاعل + منفی فعل have + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Present Perfect: Subject + Have/Has Not + Past Participle + Complement

e.g. 1. Linda and I have not educated yet. (Haven’t)

e.g. 2. Sonia has not met the boss yet. (Hasn’t)

e.g. 3. They have not been here for the past 10 years. (Haven’t)

 

ساختار سوالی حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

حال کامل سوالی با آوردن فعل Have به ابتدای جمله به این شکل ساخته می شود: فعل Have + فاعل + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Present Perfect: Have/Has Not + Subject + Past Participle + Complement.

e.g. 1. Have they delivered the package yet?

e.g. 2. Has anyone been around recently?

e.g. 3. Have you ever been to China?

 

 

پاسخ کوتاه به سوالات در حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

پاسخ کوتاه در هر Tenseی با استفاده از فعل کمکی آن انجام می شود.

Question 1: Have you ever been to China?

+ Answer: Yes, I have.

– Answer: No, I have not. (Haven’t)

Question 2: Have they delivered the package yet?

+ Answer: Yes, they have.

– Answer: No, have not. (Haven’t)

 

نکته: به فُرم های مخفف (Contraction Forms) زیر توجه کنید که در زبان عامیانه و معمولا در مکالمه از آن ها به جای فُرم کامل استفاده می شود:

Have not. (Haven’t)

Has not. (Hasn’t)

درست مثل حال ساده که در آن فعل سوم شخص مفرد S می گیرد، در حال کامل نیز برای سوم شخص مفرد به جای Have از Has استفاده می شود.

 

مفاهیم و کاربردهای حال کامل در گرامر انگلیسی

 

کاربرد و مفهوم اول زمان حال کامل: بیان تجربیات و دست آوردها

Present Perfect Concept 1: Experiences and Achievements (+ ever / so far)

کاربرد اول ساختار حال کامل برای صحبت راجع به تمام چیزهاییست که  گوینده تا به حال تجربه کرده و یا به عنوان یک دستاورد معرفی می کند. در این کاربرد، ساختار Present Perfect یا با کلمات Ever و So far همراه بوده و یا به تنهایی و بدون هیچ گونه اضافاتی استفاده می شود:

Have you ever visited the website exiracademy.org?

I have visited this website a thousand times so far.

Have you ever been to South Korea?

I’ve been there twice.

 

نکته: در این استفاده Present Perfect، به جزئیات اشاره نکرده و نمی توان گفت این تجربه چه زمانی به دست آمده است. تنها مشخص است که گوینده زمانی در گذشته چیزی را تجربه کرده است. برای بیان جزئیات مسئله، باید از زمان های گذشته یعنی زمان گذشته ساده (Past Simple)، زمان گذشته استمراری (Past Progressive) و گذشته کامل (Past Perfect) استفاده کرد. به گفتگوی زیر دقت کنید:

A: Have you ever been abroad?

B: Yes, I have. I have been to Ukraine, France and the UK.

A: When did you go to France?

B: I went there last month.

A: Who did you go with?

B: I went there with my friends.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال کامل چند جمله در رابطه با تجربیات و دستاوردهایتان بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم دوم زمان حال کامل: انتظار مخاطب

Present Perfect Concept 2: Expectation (+ yet / already)

ممکن است کسی انتظار داشته باشد که تا زمان معینی کاری به اتمام برسد. اگر این اتفاق قبل از سررسیدن انتظار طرف انجام شده باشد، از قید Already و اگر از انتظار طرف گذشته باشد و هنوز آن کار انجام نشده باشد، از Yet استفاده می شود. نکته آنکه حتما باید از این قیدها استفاده کرد تا حال کامل بتواند این مفهوم را برساند.  به این مکالمات دقت بفرمایید:

 

A: Have you placed the bomb yet?

B: No, I haven’t placed it yet.

A: What about the rocket?

B: Yes, I have already launched it.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قیود yet و already چند جمله در رابطه با انتظارات یک شخص و پاسخ های آن را بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم سوم: حالاتی که در گذشته شروع شده و هنوز تمام نشده اند و ادامه دارند.

Present Perfect Concept 3: States started in the past and are still true (+ for / since)

اگر حالتی در گذشته شروع شده باشد (متأهل بودن، معلم بودن، خانه داشتن، متنفر بودن، …) و تمام نشده باشد، یعنی همچنان ادامه داشته باشد، از حال کامل با قیدهای For و Since استفاده می شود. نکته قابل توجه در این رابطه این است که حتما باید از این قیدها استفاده کرد تا حال کامل بتواند این مفهوم را برساند.

 

How long have they been in love?

Deborah and Edgar have been in love for 5 years.

Sherry and David have been politicians since the last presidential election.

 

نکته: اگر فعل مورد نظر Action باشد، نمی توان برای بیان اینکه در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد از ساختار فوق استفاده کرد. درعوض، می توان از حال کامل مستمر (Present Perfect Progressive) استفاده کرد:

How long have you been studying for IELTS?

I have been studying for IELTS in exiracademy for 4 months.

 

نکته: افعال Live و Work استثناء هستند و می توان با حال کامل ساده یا حال کامل مستمر آن ها را بیان کرد.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قیود for و since چند جمله در رابطه با حالت هایی که در گذشته شروع شده و همچنان درست هستند بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم چهارم: اتفاقات و حالات خیلی اخیر

Present Perfect Concept 4: Recent Actions and States (+ just)

A: Come and grab a bite.

B: I’ve just had a huge pizza. Thanks.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قید just از شرایط و اتفاقاتی بگویید که اخیرا اتفاق افتاده اند. 🙂

 

دوره‌ های آنلاین زبان

دوره آیلتس | آموزشگاه زبان | پکیج آیلتس | کلاس خصوصی آیلتس | آموزش انگلیسی