مجهول در گذشته استمراری

How to Make Past Progressive Passive

 

بعد از آشنایی با ساختار مجهول، در این مقاله درباره مبحث مجهول گذشته استمراری به تفضیل پرداختیم. برای مجهول گذشته استمراری، طبق معمول object به ابتدای جمله آورده می شود سپس فعل To be در این زمان به صورت was/were+ being صرف می شود. was/were که بخاطر زمان گذشته استفاده می شود. چون ساختار به صورت Progressive یا مستمر هست، فعل being در ادامه آورده می شود و فعل هم همیشه در مجهول به صورت Past participle یا قسمت سوم فعل آورده می شود.

مثال:

Active voice: She was painting cartoons.     او داشت چند کارتون می کشید

Passive voice: Cartoons were being painted.      کارتون ها داشتند کشیده می شدند

 

قبل از این که مثال دیگری را بررسی کنیم همانطور که در اکسیر این Tense مشاهده کردید، Past progressive می تواند با یک Past simple قطع شود و یا اینکه دو Past progressive باهم مطرح شوند. تمام این حالات ممکن است به صورت Active یا passive باشند، به همین خاطر یک جمله Active و یک جمله Passive به عنوان مثال آورده شده است.

 

e.g. My tire was being changed last evening while I was talking on the phone.

وقتی که دیروز عصر داشتم با تلفن صحبت میکردم تایرم داشت عوض میشد.

 

در این جمله دو Past in progress action آورده شده که یکی از آنها Active و دیگری Passive است.

حالا دیگه نوبت شماست که in progress action خودتون را برای ما بگویید و روی این Past progressive passive تمرین زیاد داشته باشید.

 

دوره های آنلاین زبان