سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

Academic IELTS Writing Task 1 – Organizing Paragraphs

 

شاید برای برخی از متقاضیان آیلتس IELTS Candidates، اینکه چطور باید اطلاعات را دسته بندی کرده و سپس پاراگراف های نوشته خود را سازماندهی کنند، سخت ترین کار در نگارش رایتینگ تسک 1 آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic باشد. اما با وجود اکسیر رایتینگ آیلتس، این کار نیز ساده می شود .

 

برای گزارشم در تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چند پاراگراف بنویسم؟

به صورت کلی نمی توان در گزارشات آیلتس، یک پاراگراف بندی ثابت اعلام کرد. با توجه به اطلاعات موجود، می توان پاراگراف ها را به اشکال مختلف سازماندهی کرد. اما به طور کلی، به جز پاراگراف مقدمه (Introduction)، پاراگراف های بدنه گزارش آیلتس IELTS Report معمولا یک الی سه عدد هستند. پاراگرافی به اسم نتیجه گیری یا Conclusion نداریم اما می توان در انتها یک Summary یا خلاصه نوشت.

 

The Introductory Paragraph

Body Paragraph(s)

The Summary Paragraph

 

 

سازماندهی پاراگراف ها: نگارش پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

گفتیم که پاراگراف مقدمه دو بخش اصلی دارد.

 

بخش اول پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – جمله آغازین یا Opening Statement

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

بخش دوم پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – جمله دید کُلی یا Overview

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

 

نگارش پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

گفتیم که در پاراگراف های بدنه دو کار داریم: توصیف روندها Describing Trends و رتبه دهی آیتم ها Ranking items. ممکن است هر کدام به صورت تنها بیایند و یا متقاضی آیلتس با ترکیبی از هردو رو به رو شود.

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – فقط رتبه دهی Ranking

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – فقط توصیف روند ها Describing Trends

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – ترکیب رتبه دهی Ranking و توصیف روند ها Describing Trends

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

سازماندهی یک گزارش کامل برای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

اکسیر دوره آنلاین رایتینگ آیلتس

 

محتوای این مطلب