سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0
0

زمان حال ساده – Present Simple

77365 بازدید
زمان حال ساده

زمان حال ساده در گرامر انگلیسی

English Grammar – Present Simple Tense

 

تعریف: زمان حال ساده (Present Simple) در آموزش زبان انگلیسی ساختار منحصربه فردی دارد اما دارای هفت مفهوم و کاربرد است.

 

ساختار حال ساده در گرامر انگلیسی

ساختار مثبت حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی:

حال ساده به این شکل ساخته می شود: فاعل + شکل ساده فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Present Simple: Subject + base form of Lexical Verb + Complement.

e.g. 1. I help everyone.

e.g. 2. Alex works hard.

e.g. 3. David needs money.

 

نکته: همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید، اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد (Third Person Singular)، فعل S می گیرد و این S به اسِ سوم شخص مفرد معروف است:

Need -> Needs / Work -> Works / Get -> Gets / Have -> Has

 

ساختار منفی حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی:

حال ساده منفی به این شکل ساخته می شود: فاعل + فعل کمکی منفی + شکل ساده فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Present Simple: Subject + Negative Auxiliary (do not / does not) + base form of Lexical Verb + Complement.

e.g. 1. I do not help everyone.

e.g. 2. Alex does not work hard.

e.g. 3. The nurse does not need help.

 

نکته: همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید، در جملات منفی در حال ساده، اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد (Third Person Singular)، فعل دیگر S نمی گیرد و فعل کمکی لازم برای منفی کردن ساختار do not نبوده و does not می باشد؛ در واقع فعل کمکی آن S را می گیرد.

 

ساختار سوالی حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی:

حال ساده سوالی به این شکل ساخته می شود: فعل کمکی + فاعل + شکل ساده فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

Present Simple: Auxiliary (do not / does not) + Subject + base form of Lexical Verb + Complement.

e.g. 1. Do we have anything to eat?

e.g. 2. Does Pedro know the answer?

e.g. 3. Does the car have an extra tire?

 

نکته: همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید، در جملات سوالی در حال ساده، اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد (Third Person Singular)، فعل دیگر S نمی گیرد و فعل کمکی لازم برای سوالی کردن ساختار do not نبوده و does not می باشد؛ در واقع فعل کمکی آن S را می گیرد.

 

پاسخ کوتاه به سوالات در حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی:

پاسخ کوتاه در هر یک از Tense ها با استفاده از فعل کمکی آن انجام می‌شود.

Question 1: Do you have any siblings?

+ Answer: Yes, I do.

– Answer: No, I do not.

 

Question 2: Does she live in Tehran?

+ Answer: Yes, she does.

– Answer: No, she does not.

 

نکته: به فُرم های مخفف (Contraction Forms) زیر توجه کنید که در زبان عامیانه و معمولا در مکالمه از آن ها به جای فُرم کامل استفاده می‌شود:

Do not: Don’t

Does not: Doesn’t

 

e.g. 1. Don’t you have a car?

e.g. 2. Kim doesn’t need assistants.

 

 

 

مفاهیم و کاربردهای حال ساده در گرامر انگلیسی

کاربرد و مفهوم اول حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: واقعیت (های علمی)

Present Simple Concept 1: (Scientific) Facts

کاربرد اول ساختار حال ساده برای صحبت راجع به واقعیت ها می باشد که معمولا علمی هستند. به چند مثال توجه کنید:

The earth rises from the east.

Water boils at 100 degrees centigrade.

The moon orbits around the earth.

Monkeys eat both meat and vegetables.

An average soccer player makes one million dollar a month in the US.

 

نوبت شماست! چند واقعیت علمی با استفاده از ساختار حال ساده بنویسید. 🙂

کاربرد و مفهوم دوم حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: عادات و برنامه های روزمره

Present Simple Concept 2: Routine Events and Habitual Actions

کاربرد دوم ساختار حال ساده برای صحبت راجع به عادت ها و یا برنامه های روتین می باشد. این عادات و روتین ها می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی سالیانه و یا با هر دوره ی خاصی مکررا تکرار شوند. به این مثال ها توجه کنید:

Johnathan usually has a cup of coffee in the morning.

The nurse checks my condition every half an hour.

Because of my job, I travel to China almost once a year.

Every now and then, a drop of water falls on my head!

It usually rains all the time here in London.

After I watch TV, I often go to bed at 11 p.m.

 

نکته: همانطور که دیدید، در این مفهوم از حال ساده معمولا با قیدهای تکرار همراه است.

نوبت شماست! برنامه روزانه و عاداتتان را با استفاده از ساختار حال ساده بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم سوم حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: شرایط دائم

Present Simple Concept 3: Permanent Situations

کاربرد سوم ساختار حال ساده برای صحبت راجع به شرایط دائم است. شرایطی که موقت نبوده و قرار نیست در آینده نیز تغییر کند (حداقل فعلا قرار نیست یا ما نمی دانیم و آن را دائم می پنداریم). مقایسه کنید.

I live in Tehran. (Permanent)

I’m living in Tehran. (Temporary)

مثال های بیشتر:

I study hard.

She has a house in Florida.

نوبت شماست! شرایط دائم خود را با استفاده از ساختار حال ساده بنویسید. 🙂

ازمون ماک ایلتس

کاربرد و مفهوم چهارم حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: حالات

Present Simple Concept 4: States

کاربرد چهارم ساختار حال ساده برای صحبت راجع به حالت ها می باشد. حالت ها بیانگر کُنش (Action) نمی باشند و معمولا وضعیتی را بیان می کنند. افعال حالت به چهار دسته تقسیم می شوند:

Verbs that show thought: believe, doubt, know, understand, etc.

e.g. 1. I believe in my abilities.

e.g. 2. I know the way to it.

Verbs that show possession: have, own, contain, etc.

e.g. The glass contains 2 grams of alcohol.

Verbs that show senses: seeing, hearing, smelling, tasting and touching.

e.g. The apple tastes sweet.

Verbs that show emotion: love, hate, need, etc.

e.g. I hate watching scary movies.

 

تمامی این افعال که بیان کننده یک حالت می باشند باید به صورت ساده Simple و نه مستمر Progressive استفاده شوند.

نکته: بعضی از افعال بالا استفاده ی کُنشی (Action) نیز دارند که با آن معنا در این دسته قرار نمی گیرند. مقایسه کنید:

I have an apartment.

I am having lunch.

در جمله اول فعل Have به معنای داشتن است و بیان حالت می کند؛ پس حتما باید به صورت ساده استفاده شود. اما در جمله دوم، این فعل بیان گر یک کُنش می باشد (خوردن) و می تواند به هر دو صورت ساده و مستمر استفاده شود.

 

نوبت شماست! حالات خود را با استفاده از زمان حال ساده ساده بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم پنجم زمان حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: برنامه های اعلام شده در جدول زمانی (برای آینده)

Present Simple Concept 5: Timetabled Schedules (Future)

کاربرد پنجم حال ساده برای صحبت راجع به آینده می باشد. معمولا برنامه هایی که از پیش تعیین شده اند و روی جداول زمان بندی می روند با حال ساده بیان می شوند. این برنامه ها معمولا در دو دسته هستند: شروع کلاس ها و جلسات، برنامه حرکت وسائل حمل و نقل عمومی.

 1. The music class starts at 9 am.
 2. The arranged meeting begins in half an hour.
 3. My airplane takes off tomorrow at 5 pm.
 4. The ship arrives at half after two.

 

نوبت شماست! چند برنامه در جداول زمانی را با استفاده از ساختار حال ساده بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم ششم حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: داستان گویی

Present Simple Concept 6: Narrative

کاربرد ششم بیشتر در کتاب ها و فیلم ها یافت می شود؛ جایی که گوینده ای داستانی را روایت می کند. قطعا اتفاقاتی که تعریف می شوند در گذشته اتفاق افتاده اند اما برای داستان گویی، حتی در فارسی، از حال ساده استفاده می شود. به داستان زیر دقت کنید:

Johnathan is a doctor. Today, he has many patients. He opens the door and sits at his desk. The first patient walks in. After a short conversation, he starts examining him. …

 

نوبت شماست! یک داستان با استفاده از ساختار حال ساده بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم هفتم زمان حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: سرتیتر اخبار

Present Simple Concept 7: News Headline

خیلی از وقایع مهم سیاسی، ورزشی و غیره که تیتر جراید می شوند با استفاده از حال ساده بیان می شوند، اگرچه که در گذشته اتفاق افتاده اند.

President Rouhani meets the present of the US in New York.

Manchester United plays with Arsenal!

 

نوبت شماست! چند سرتیتر اخبار با استفاده از زمان حال ساده ساده پیدا کنید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم هشتم زمان حال ساده (Present Simple) در گرامر انگلیسی: دستور

Present Simple Concept 8: Commands

 دستور دادن با وجه امری قاعدتا در فرم حال ساده و رو به مخاطب و بدون فاعل ساخته می شود:

Go. Stand up. Sit down.

 

زمان های انگلیسی

کلاس زبان | کلاس آیلتس 

با تعیین سطح آنلاین انگلیسی شروع کن و مشاوره زبان یا مشاوره آیلتس دریافت کن. ♡

آموزشگاه زبان اکسیر، آموزش زبان انگلیسی، دوره های آنلاین زبان

4.4/5 - (28 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=18866
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

77 نظر در مورد زمان حال ساده – Present Simple

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام ویدیوی بخش اموزش رایگان گرامر تو گوشی باز نمیشه
  راه حلی داره؟
  با تشکر از آموزش خوبتون

  44

  1. لیلا خانم عزیز سلام،
   وبسایت تغییراتی باید بکنه که یک سری ویژگی ها در اون راه اندازی بشه. انشالله به زودی.

   42

  1. سلام دوست عزیز،
   بله در حال تغییراتی در زیرساخت ها هستیم اما در نهایت درست خواهند شد.

   48

  1. فاطمه خانم عزیز سلام،
   فایل ها تصویری هستن اما به خاطر انتقال سرور دچار مشکل شدن. بزودی درست میشن.

   41

 2. خیلی ممنون خیلی خیلی عالیه
  انشالله که موفق ترین و معروف ترین آکادمی ایران بشید💕💕💕💕💕

  83

  1. زهرا خانم عزیز سلام،
   ممنون از محبتتون. البته ایران هدف اول ماست.

   79

 3. با سلام و تشكر در قسمت توضيح حالات مثال احساسات نوشتين:
  I hate watching scary movie.
  چرا فعل ساده نيامده و ing دارد؟ مگر براي بيان حالات نبايد فعل سيمپل استفاده شود و نه پراگرسيو؟
  با تشكر

  85

  1. شهرزاد خانم عزیز سلام،
   در این مثال فعل شکل ساده داره: I hate.
   سوال شما در مورد الگو یا Pattern های استفاذه از کلماته. ما میگیم Hate + verb+ ing

   77

  1. سارا خانم عزیز سلام،
   خداروشکر دوست داشتین. مارو حمایت کنین.

   83

 4. من تازگی‌ با سایت شما آشناشدم،قبلا هیچوقت همچین چیزی رو ندیده بودم خیلی خوبه که به زبان ساده مطالب بیان میشه و زبان آموز میتونه راحت تر مطالب رو درک کنه.خداقوت

  80

  1. اقا محمود عزیز سلام،
   خداروشکر براتون مفید بوده. اکسیر رو حمایت کنید.

   88

  1. مهتاب خانم عزیز سلام،
   بله که خورشید از شرق در میاد 🙂

   77

  1. مهدیه خانم عزیز سلام.
   خداروشکر براتون مفید بوده. اکسیر رو حمایت کنین.

   84

 5. بد نبود بهتر بود معنی مثال های رو هم می نوشتید که وقتی معنی بعضی از کلمات رو بلد نیستیم رو بفهمیم
  باز هم ممنون😊

  81

  1. خداروشکر براتون مفید بوده.
   اکسیر رو حمایت کنین.

   82

   1. سپاسگزارم بابت اشتراک گذاری این مطالب فوق عالی ، واقعاً این شیوه از جمع بندی بی‌نظیر هست . خسته نباشید 💕🦋

    75

    1. دیانا خانم عزیز سلام،
     خداروشکر دوست داشتین.
     مارو با معرفی به بقیه حمایت کنین.

     77

 6. فعلهایی مانند suggest , promise , apologise ,refuse , advise ,agree رو ک بخواهیم در جمله استفاده کنیم و بکار ببریم حتما باید در قالب present simple باشه ..؟؟؟🤔
  ینی باید همیشه ب صورت مصدر باشه و نمیتونیم ed یا چیزی بهشون اضافه کنیم .؟؟؟🤔
  ممنون 🌹🌹

  71

  1. اقا محمد عزیز سلام،
   نه، بهش میگیم the subjunctive mood. به این شکل میشه:
   I advise that he go.
   و بعدشون فعل شکل ساده میاد؛ حتی S سوم شخص مفرد هم نمی گیره.

   73

   1. میشه بیشتر توضیح بدید .
    مثلا بخوام بگم ‌‌«قول دادم -موافق بودم و…» خب باید این افعال بصورت گذشته بنویسیم دیگه یا بازم ب صورت ساده نوشته میشه .

    73

 7. سلام من داستان انگلیسی که میخونم زمان آن ها گذشته است اما شما گفتید که از زمان حال ساده برای داستان گویی استفاده میشود

  71

  1. فاطمه خانم عزیز سلام،
   هردو میتونه استفاده بشه و داستانگویی یکی از استفاده های حال ساده هست اگرچه که یه گرامری داریم تحت عنوان زمان های حکایت که از سه گرامر گذشته ساده، استمراری و کامل استفاده می کنه.

   70

  2. بد نبود بهتر بود معنی مثال های رو هم می نوشتید که وقتی معنی بعضی از کلمات رو بلد نیستیم رو بفهمیم
   باز هم ممنون😊

   76

 8. سلام میشه جمله من امروز کتاب خریدم رو به انگلیسی ترجمه کنین. ایا درسته که ب ای وقایع خیلی نزدیک که امروز برامون رخ داده از حال ساوه استفاده کرد؟ چون قید جمله هم مربوط به حال است.میسه از حال کامل استغاده نکرد؟

  86

  1. حدیث عزیز سلام،
   I bought a book today.
   نه درست نیست.
   درضمن چون زمان داره، کلا نمیشه از حال کامل استفاده کرد.

   68

 9. چقدر فوق العاده توضیح داده بودین. من کجا می تونم از دوره های آیلتس و کلاس های مکالمه انگلیسی تون اطلاع کسب کنم؟ تشکرات فراوان

  74

  1. چقدر خوب که از محتوای گرامر زمان حال ساده استفاده کردید. 🙂

   70

 10. عالی بود واقعا من 8 سال کلاس رفتم ولی هیچی نمیدونستم الان خیلی خوب یاد گرفتم

  74

 11. عالی بود واقعا من 8 سال کلاس رفتم ولی هیچی نمیدونستم الان خیلی خوب یاد گرفتم

  64

 12. مگر اینکه شما درست حسابی آموزش بدین. 4 ساله میرم آموزشگاه …. هنوز اینارو نمی دونستم.

  61

 13. سلام.
  خیلی ممنون که این مطالب آموزشی گرامر انگلیسی حال ساده رو انقد خوب توضیح دادین. خسته نباشید.

  66