آخرین به روز رسانی شنبه۹۸/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰

برنامه شروع کلاس زبان، دوره های مکالمه انگلیسی و آیلتس، به همراه ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید ۶۶۹۸۰۰۸۲ و ۶۶۹۸۰۰۷۲.

به اطلاع میرسانیم به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان عزیز، ظرفیت جدید گروههای کلاسی عصر و صبح، و دوره های فوق فشرده هر روز به کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر اضافه گردید.

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدیدِ آکادمی زبان اکسیر

شروع کلاس زبانکد دورهدورهتاریخ شروعطول دورهروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه به تومان
iBegBeginner 1۹۸/۰۶/۱۴۵ هفتهپنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۸/۰۶/۳۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه

(صبح)

تکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۸/۰۷/۱۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبه

(صبح)

۵ نفر۲۱۵.۰۰۰
iBegBeginner 2۹۸/۰۶/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۸/۰۵/۳۱۵ هفته‍پنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1فوق فشرده

Elementary 1

۹۸/۰۷/۰۶۲ هفتهشنبه تا چهارشنبه صبح ۸ الی ۱۲۵ نفر۴۳۰.۰۰۰
iEle2Elementary2۹۸/۰۶/۳۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۰۷/۱۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه

(صبح)

۷ نفر۲۱۵.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۰۶/۰۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle1Elementary 1۹۸/۰۶/۳۰۵ هفتهشنبه – چهارشنبه

(صبح)

تکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle2Elementary 2۹۸/۰۶/۲۵۵ هفتهدوشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۰۶/۰۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iEle3Elementary 3۹۸/۰۶/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 1فوق فشرده 

Pre intermediate 1

۹۸/۰۷/۰۶۲ هفتهشنبه تا چهارشنبه عصر

۴:۳۰ الی ۸:۳۰

۹ نفر۴۳۰.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۷/۱۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۱۰نفر۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۵/۱۶۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۶/۳۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۵/۰۳۵ هفته‍پنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۶/۰۴۵ هفتهدوشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۷/۱۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه

(صبح)

۶ نفر۲۱۵.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۷/۱۴۵ هفتهشنبه چهارشنبه

(صبح)

۵ نفر۲۱۵.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۶/۲۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۶/۱۴۵ هفته‍پنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۶/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۶/۰۵۵ هفتهیکشنبه سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۵/۳۱۵ هفته‍پنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۰۵/۱۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۰۷/۱۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه

(صبح)

۵ نفر۲۱۵.۰۰۰
iInter1intermediate 1۹۸/۰۶/۳۰۵ هفتهشنبه – چهارشنبه

(صبح)

تکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter2intermediate 2۹۸/۰۶/۲۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۰۶/۰۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۰۶/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iInter3intermediate 3۹۸/۰۵/۱۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۵.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۰۶/۲۳۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 1Pre IELTS 1۹۸/۰۵/۱۲۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 1pre IELTS 1

 

۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 1pre IELTS 2

 

۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2۹۸/۰۶/۳۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2

 

۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2

 

۹۸/۰۵/۱۶۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iPrep 2pre IELTS 2

 

۹۸/۰۶/۰۴۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۲۵۵.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۶/۲۳۵ هفتهشنبه چهارشنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۵/۱۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iExir 2IELTS Elixir 2۹۸/۰۶/۳۱۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۳۳۵.۰۰۰
iWriteIELTS Writing Elixirshop۹۸/۰۳/۱۹

۹۸/۰۵/۱۰

۵ هفتهدابل – یکشنبه ها

دابل – یکشنبه ها

تکمیل شد

تکمیل شد

۳۳۵.۰۰۰
دومهارتی

iListen

iSpeak

IELTS Listening Elixirshop

IELTS Speaking Elixirshop

۹۸/۰۵/۱۴

۹۸/۰۳/۲۳

۸ هفتهدابل – دوشنبه ها

دابل – پنجشنبه ها

تکمیل شد

تکمیل شد

۳۴۵.۰۰۰

شروع کلاس زبان

لینک های مفید

توضیحات کلاس زبان انگلیسی در آکادمی اکسیر

توضیحات دوره های IELTS آکادمی اکسیر (سیستم جامع اکسیر آیلتس)

شروع کلاس زبان