سوالات ریدینگ آیلتس

IELTS Reading Questions

 

سوالات Reading آزمون آیلتس به صورت کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟

سوالات ریدینگ آزمون آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training به صورت کلی از نظر طبیعت به پنج دسته تقسیم می شوند:

 1. True, False, Not Given
 2. Matching
 3. Multiple Choice
 4. Completion (fill in the blanks)
 5. Short Answer

 

اما با نگاهی عمیق تر، پنج دسته فوق هرکدام چند زیرمجموعه دارند:

 1. True, False, Not Given
 2. Yes, No, No Information (Not Given)
 3. Matching Information (Items/Features)
 4. Matching Headings
 5. Classification
 6. Sentence Endings
 7. Multiple Choice Single Answer
 8. Multiple Choice Multiple Answer
 9. Multiple Completion Sentence
 10. Multiple Choice Passage Heading
 11. Table Completion
 12. Flowchart Completion
 13. Note Completion
 14. Sentence Completion
 15. Map Completion
 16. Summary Completion
 17. Diagram Labeling
 18. Short Answer

 

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی