سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0
0

سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

6266 بازدید

سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

IELTS Reading – Completion Questions

 

سوالات Completion یا سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس چه سوالاتی هستند؟

در میان جملات و عباراتی داده شده، جای خالی هایی وجود دارد که باید پُر یا کامل شوند. این جای خالی ها معمولا با تعداد محدود از کلمات یا اعداد تکمیل می شوند. انواع مختلفی از آن ها در ریدینگ آیلتس IELTS Reading مشاهده می شوند اما طبیعت و استراتژی یکسانی دارند از آنجا که فضای گمشده وجود دارد که باید کامل شود. این سوالات در واقع سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس هستند.

 

به جز نوع Summary Completion، که آن هم احتمال دارد لوکال یا گلوبال باشد، همه ی سوال های کامل کردنی یا Completion در ریدینگ آیلتس IELTS Reading از نوع لوکال بوده و ترتیب اطلاعات درون متن را دنبال می کنند.

 

پاسخ این سوال ها ممکن است از ابتدای متن شروع شده و یا از میانه ها شروع شود. پیدا کردن آن به عهده متقاضیان آیلتس IELTS است؛ اما چیزی که واضح است اینست که هرجا پاسخ سوال اول پیدا شد، بقیه سوالات به ترتیب به دنبال آن پیدا خواهند شد. در ادامه به سراغ توضیح این سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس می رویم. 

 

انواع سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس یا Completion کدام است؟

سوالات Completion ریدینگ آیلتس IELTS Reading را می توان در ریزترین نگاه به 7 دسته تقسیم کرد:

IELTS Reading Completion Questions

 1. Table Completion
 2. Flowchart Completion
 3. Note Completion
 4. Sentence Completion
 5. Plan/Map/Diagram Labelling
 6. Summary Completion (Words Given)
 7. Summary Completion (Words Not Given)

 

 

ظاهر سوالات Table Completion:

Cambridge IELTS 10 – Test 1 – Passage 1 – Questions 9-13

Complete the table below.

Choose ONE WORD AND / OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

Stepwells Date Features Other notes
Rani Ki Vav Late 11th century As many as 500 sculptures decorate the monument Restored in the 1990s
Excellent condition, despite the 9 ………………… of 2001.
Surya Kund 1026 Steps on the 10 ……………… produce a geometric pattern
Carved shrines. 
looks more like a 11 ………………… then a well. 
Raniji Ki Baori 1699 Intricately carved monument One of 21 baoris in the area commissioned by Queen Nathavatji
Chand Baori 850 AD Steps take you down 11 storeys to the bottom Old, deep and very dramatic
Has 12 ………………….. which provide a view to the steps. 
Neemrana Ki Baori 1700 Has two 13 ……………. levels.  Used by public today

سوالات تکمیل کردنی جدول یا Table Completion را چطور جواب بدهم؟

گاهی به سوالات Table Completion ریدینگ آیلتس می اندازیم. ویژگی خاص یک جدول، سر ستون و سر ردیف های آن است.

 1. در ابتدا توجه کنید محدودیت تعداد کلمات چقدر است. در مثال فوق از کتاب کمبریج آیلتس 10 تست یک، یک کلمه با/یا یک عدد است.
 2. سپس، با توجه به سر ستون ها و سر ردیف ها، مشخص کنید در هر خانه، باید چه اطلاعاتی قرار بگیرد.
 3. حالا دقت کنید که سوالات به صورت ستونی جلو می رود یا ردیفی. چون اگر به اشتباه به جای عمودی جلو رفتن، افقی جلو بروید، همه چیز به هم خواهد ریخت و با اشتباه وارد کردن پاسخ ها به برگه پاسخ نامه، نمره زیادی از دست خواهید داد.
 4. از کلمات قبل و بعد هر خانه استفاده کنید تا دقیقا بیابید قرار است به دنبال چه اطلاعاتی بگردید.
 5. با استفاده از کلمات قبل و بعد جای خالی ها، پیدا کنید اطلاعات مربوط به هر سوال در کجای متن قرار دارد.
 6. با استفاده از Common sense، پاسخ را یادداشت کنید.
 7. تمام پاسخ هایی که Spelling یا گرامر اشتباه دارند غلط به حساب می آیند.
 8. تمام پاسخ هایی که از خانه های پاسخ نامه بیرون بزنند غلط به حساب می آیند.
 9. تمام پاسخ هایی که از محدودیت تعداد کلمات و اعداد تجاوز کنند غلط به حساب می آیند.

 

ظاهر سوالات Flowchart Completion:

Cambridge IELTS 6 – Test 3 – Passage 3 – Questions 38-40

Complete the flow-chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

How a caloric-restriction mimetic works

CR mimetic 
less 38 ………………… is processed
production of ATP is decreased
↙     ↘
Theory 1:                 Theory 2:
cells less damaged by disease because         

fewer 39 ………………… are emitted

        cells focus on 40 …………………

        because food is in short supply

 

سوالات تکمیل کردن فلوچارت یا Flowchart Completion را چطور جواب بدهم؟

گاهی به سوالاتFlowchart Completion ریدینگ آیلتس برمی خوریم. ویژگی خاص یک فلوچارت، دنباله دار بودن اطلاعات در آن است.

 1. در ابتدا توجه کنید محدودیت تعداد کلمات چقدر است. در مثال فوق از کتاب کمبریج آیلتس 6 تست سه، یک الی دو کلمه می باشد.
 2. سپس، از کلمات قبل و بعد هر قسمت استفاده کنید تا دقیقا متوجه شوید قرار است به دنبال چه اطلاعاتی بگردید.
 3. با استفاده از کلمات قبل و بعد جای خالی ها، پیدا کنید اطلاعات مربوط به هر سوال در کجای متن قرار دارد.
 4. با استفاده از Common sense، پاسخ را یادداشت کنید.
 5. تمام پاسخ هایی که Spelling یا گرامر اشتباه دارند غلط به حساب می آیند.
 6. تمام پاسخ هایی که از خانه های پاسخ نامه بیرون بزنند غلط به حساب می آیند.
 7. تمام پاسخ هایی که از محدودیت تعداد کلمات و اعداد تجاوز کنند غلط به حساب می آیند.

 

 ظاهر سوالات Note Completion:

Cambridge IELTS 10 – Test 3 – Passage 2 – Questions 19-22

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

Why believe the ‘light screen’ hypothesis?

 • The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the 19…………………. .
 • The 20…………………. surfaces of leaves contain the most red pigment.
 • Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are 21…………………. and sunny.
 • The intensity of the red colour of leaves increases as you go further 22…………………. .

ظاهر سوالات Sentence Completion:

Cambridge IELTS 10 – Test 3 – Passage 1 – Questions 11-13

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

11. In Greece, tourism the most important………………….. .
12. The travel and tourism industry in Jamaica is the major………………….. .
13. The problems associated with measuring international tourism are often reflected in the measurement of………………….. .

 

سوالات تکمیل کردنی جملات یا Sentence Completion را چطور جواب بدهم؟

سوالات Sentence Completion ریدینگ آیلتس تقریبا خیلی متداول هستند. بخش انتهایی این جملات خالی بوده و باید با بیرون کشیدن عبارت هایی از درون متن به آن ها پاسخ داد.

 1. درست مثل بقیه نمونه های جای خالی، محدودیت تعداد کلمات خیلی مهم است. در مثال بالا از کتاب کمبریج آیلتس 10 تست سه، یک الی سه کلمه محدودیت کلمات می باشد.
 2. از کلمات قبل و بعد هر قسمت استفاده کنید تا دقیقا متوجه شوید قرار است به دنبال چه اطلاعاتی بگردید.
 3. با استفاده از کلمات قبل و بعد جای خالی ها، پیدا کنید اطلاعات مربوط به هر سوال در کجای متن قرار دارد.
 4. با استفاده از Common sense، پاسخ را بنویسید.
 5. تمام پاسخ هایی که Spelling یا گرامر اشتباه دارند غلط به حساب می آیند.
 6. تمام پاسخ هایی که از خانه های پاسخ نامه بیرون بزنند غلط به حساب می آیند.
 7. تمام پاسخ هایی که از محدودیت تعداد کلمات و اعداد تجاوز کنند غلط به حساب می آیند.

 

سوالات Plan/Map Completion و Diagram Labeling:

Cambridge IELTS 9 – Test 3 – Passage 2 – Questions 23-26
Label the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

 

An Undersea Turbine

 

سوالات تکمیل کردنی نمودار و نقشه یا Plan/Map Completion یا Diagram Labeling را چطور جواب بدهم؟

در 40% مواقع به سوالات Plan/Map Completion یا Diagram Labeling در ریدینگ آیلتس برمی خوریم. با توجه به عنوان آن ها، در این سوالات یک نمودار وجود دارد که می تواند یک نقشه ی جغرافیایی یا برنامه ساخت و ساز یا چیزی شبیه به آن باشد که بخش هایی از آن ها مشخص شده و متقاضی آیلتس می بایست اطلاعات آن بخش را درون متن Passage پیدا کرده و پاسخ دهد.

 1. یک نگاه کلی به نمودار داده شده بیاندازید. ببینید باید به چند سوال پاسخ دهید.
 2. سپس ببینید که ترتیب سوالات چه مسیری را طی می کند. آیا ساعت گرد است یا پادساعت گرد؟ یا شاید اصلا ترتیب مشخصی نداشته باشد.
 3. ببینید برای هر جای خالی، کلمه ای که می نویسید چه جزئی از کلام Part of Speech است. این به پیدا کردن پاسخ کمک شایانی می کند.
 4. در مرحله بعد، با استفاده از کلمات قبل و بعد جای خالی ها، ببینید باید به دنبال چه اطلاعاتی باشید و از آن ها استفاده کنید تا آن اطلاعات را در Passage پیدا کنید.
 5. بعد از Locate کردن پاسخ هر سوال، با استفاده از Common sense، جواب ها را بنویسید.
 6. تمام پاسخ هایی که Spelling یا گرامر اشتباه دارند غلط به حساب می آیند.
 7. تمام پاسخ هایی که از خانه های پاسخ نامه بیرون بزنند غلط به حساب می آیند.
 8. تمام پاسخ هایی که از محدودیت تعداد کلمات و اعداد تجاوز کنند غلط به حساب می آیند.

 

ظاهر سوالات Summary Completion Words Given:

Cambridge IELTS 11 – Test 4 – Passage 1 – Questions 10-13
Complete the summary using the list of words, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 10-13 on your answer sheet.

Epigenetic processes

In epigenetic processes, 10 ……………….. influence the activity of our genes, for example in creating our internal 11 ……………….. . The study of epigenetic processes is uncovering a way in which our genes can be affected by our 12 ……………….. . One example is that if a pregnant rat suffers stress, the new-born rat may later show problems in its 13 ……………….. .

 1. nurture
  B. organs
  C. code
  D. chemicals
  E. environment
  F. behaviour

سوالات تکمیل کردنی خلاصه یا Summary Completion با لیست کلمات را چطور جواب بدهم؟

برخی از متقاضیان آیلتس IELTS از سوالات Summary Completion Words Given ریدینگ آیلتس خیلی می نالند. آن ها می گویند این سوالات بسیار سخت بوده و نمی توانند اطلاعات را پیدا کنند. قطعا آن ها افرادی هستند که اکسیر آیلتس را ننوشیده اند!

همانطور که قبلا گفته شد، این دسته سوالات در مهارت ریدینگ آیلتس می تواند هم لوکال باشد هم گلوبال. پس به ترتیب زیر عمل می کنیم:

 1. ببینید برای هر جای خالی، کلمه ای که می نویسید چه جزئی از کلام Part of Speech را می تواند داشته باشد. مثلا متوجه می شوید که جای خالی اول باید یک اسم باشد. این خود به خود کمک می کند چندین گزینه را حذف کنید.
 2. در مرحله بعد، گزینه های محتمل را در هر جای خالی بنویسید.
 3. بسیار خب! با استفاده از کلمات قبل و بعد جای خالی ها، ببینید باید چه اطلاعاتی را پیدا کرد و با استفاده از آن ها اطلاعات را در passage پیدا می کنیم.
 4. اگر پاسخ دو جای خالی اول پشت سر هم بود، احتمال خیلی زیاد این Summary Completion از نوع لوکال است و بقیه سوال ها نیز به ترتیب پیدا خواهند شد.
 5. بعد از locate کردن پاسخ هر سوال، با استفاده از common sense، از حروف انتخاب شده، تنها آنکه نزدیک تر است را نگاه داشته و بقیه را حذف می کنیم.

 

ظاهر سوالات Summary Completion Words Not Given:

Cambridge IELTS 11 – Test 4 – Passage 1 – Questions 33-40

Complete the summary of paragraphs C and D below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from paragraphs C and D for each answer.

Write your answers in boxes 33-40 on your answer sheet.

If you visit the Canadian Arctic, you immediately appreciate the problems faced by people for whom this is home. It would clearly be impossible for the people to engage in 33 ………………………… as a means of supporting themselves. For thousands of years they have had to rely on catching 34 …………………………  and 35 ………………………… as a means of sustenance. The harsh surroundings saw many who tried to settle there pushed to their limits, although some were successful. The 36 …………………………  people were an example of the latter and for them the environment did not prove unmanageable. For the present inhabitants, life continues to be a struggle. The territory of Nunavut consists of little more than ice, rock and a few 37 ………………………… In recent years, many of them have been obliged to give up their 38 ………………………… lifestyle, but they continue to depend mainly on 39 ………………………… for their food and clothes. 40 ………………………… produce is particularly expensive.

 

سوالات تکمیل کردن خلاصه یا Summary Completion بدون لیست کلمات را چطور جواب بدهم؟

شاید اگر لیست کلمات را در سوالات Summary Completion ریدینگ آیلتس نداشته باشیم، پاسخگویی به آن ها ساده تر باشد. با این اوصاف نیز شما همچنان باید یک جرعه اکسیر آیلتس بنوشید!

همانطور که بارها اشاره شد، سوالات خلاصه یا Summary Completion در مهارت ریدینگ آیلتس می تواند لوکال یا گلوبال باشد. به این ترتیب عمل کنید:

 1. ببینید برای هر جای خالی، کلمه ای که می نویسید چه جزئی از کلام Part of Speech را می تواند داشته باشد. مثلا اگر جای خالی اول باید یک فعل باشد، می توانید به پاسخ نزدیک تر باشید.
 2. با استفاده از کلمه های دور و بر هر جای خالی، ببینید باید چه اطلاعاتی را پیدا کرد و با استفاده از آن ها اطلاعات را در passage پیدا می کنیم.
 3. مثل نوع قبلی، اگر پاسخ دو جای خالی اول پشت سر هم بود، احتمال خیلی زیاد این Summary Completion از نوع لوکال است و بقیه سوال ها نیز به ترتیب پیدا خواهند شد.
 4. بعد از locate کردن پاسخ هر سوال، با استفاده از common sense، پاسخ ها را یادداشت می کنیم.
 5. یادتان نرود که تعداد کلمات بسیار حائز اهمیت است.
 6. تمام پاسخ هایی که spelling یا گرامر اشتباه دارند غلط به حساب می آیند.
 7. تمام پاسخ هایی که از خانه های پاسخ نامه بیرون بزنند غلط به حساب می آیند.
 8. تمام پاسخ هایی که از محدودیت تعداد کلمات و اعداد تجاوز کنند غلط به حساب می آیند.

 

پکیج گرامر انگلیسی

با رویکرد مفهومی

 

آموزش رایگان لغات انگلیسی

 

آموزش رایگان تلفظ انگلیسی

 

آموزش رایگان گرامر انگلیسی
4.8/5 - (6 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=18524
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

8 نظر در مورد سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام خیلیییییییییییی عالیییییی بود خسته نباشد فقط من یک سوالا داشتم
  من در کانون زبان سطح high 1 هستم و تقریبا 2 هفته دیگه فاینال دارم اگه میشه راهنمایی ام کنید که چطوری میشه درس خواند تا نمره قبولی بگیرم؟

  39

  1. کارینا خانم عزیز سلام،
   اگر واقعا high باشید، اصطلاحا independent user حساب میاید و باید بدونید چطور بخونید و رشد کنید. توصیه میکنیم روال تعیین سطح زبان رو یکبار طی کنید. 🙂

   40

  1. دوست عزیز سلام،
   خداروشکر استفاده کردین و براتون مفید بوده.
   اکسیر رو حمایت کنین و به دوستانتون معرفی کنین.

   42

  1. مهسا خانم عزیز سلام،
   خداروشکر استفاده کردین. اکسیر رو حمایت کنین.

   42

  1. علی اقای عزیز سلام،
   چقدر خوب که براتون مفید بوده. 🙂

   35