فرآیند و چرخه در رایتینگ

Academic IELTS Writing Task 1 – Processes

IELTS Processes – IELTS Cycles

 

یک فرآیند یا پروسه Process مجموع مراحلی است که می خواهد یک ورودی را به یک خروجی تبدیل کند. پروسه ها در آیلتس می توانند تولید سیمان، آجر، کمپوت سیب، و…. باشد.

اگر مرحله آخر یک پروسه روی مرحله اولش بیفتد، آن پروسه را یک چرخه یا سیکل Cycle می نامند. سیکل هایی که در آیلتس تا به حال آمده اند عبارتند از چرخه آب، کرم ابریشم و پروانه، و … .

 

 آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

در فرآیند و چرخه در رایتینگ آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چه نکاتی وجود دارد؟

اولا که در نگارش گزارش هر پرسه ای، باید توالی یا Sequencing داشت. این یعنی مراحلی که در این فرآیند اتفاق می افتند باید با کلمات لازم ترتیب بندی شوند:

First, ………. Then, ………. Prior to ……….., Finally, ………….

درضمن، در نگارش پروسه ها، حتما باید از ساختار مجهول Passive استفاده کرد چرا که اتفاقی که هر مرحله می افتد مهم است، نه شخصی که آن را انجام می دهد.

پس، باید متقاضی آیلتس IELTS کاملا بداند که چطور از ادبیات Sequencing استفاده کند. همچنین باید تسلط کامل روی ساختارهای مجهول Passive Voice داشته باشد.

  دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان

در پروسه های تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چند پاراگراف بنویسم؟

 

  • پاراگراف مقدمه را به دوباره نویسی یا Paraphrase صورت سوال اختصاص دهید.

 

  • در پاراگراف های بدنه، ببینید چطور می توان بخش های مراحل این فرآیند را سوا کرد. اگر جدا کردن آن ها از همدیگر امکان پذیر نبود، همه را در یک پاراگراف بدنه Body Paragraph پشت سر هم می نویسیم. اما اگر جدا کردن آن ها ممکن بود، طبعا آن ها را جدا می کنیم به شرط آنکه مجموع چند مرحله بتواند در کلاس خاصی قرار گیرد.

 

  • پاراگراف آخر را به عنوان تعداد مراحل این پروسه یا مهم ترین مرحله آن اختصاص دهید.

 

 

دوره ی آنلاین رایتینگ آیلتس