زمان حال استمراری

English Grammar – Present Progressive Tense

 

 

زمان حال استمراری یا حال مُستمر (Present Progressive/Continuous) در زبان انگلیسی یک ساختار منحصر به فرد دارد اما دارای هفت مفهوم و کاربرد است.

 

 

English Tenses

Present

Past

Future

Simple

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Progressive

Present Progressive

Past Progressive

Future Progressive

Perfect

Present Perfect

Past Perfect

Future Perfect

Prefect progressive

Present Prefect progressive

Past Prefect progressive

Future Prefect progressive

 

ساختار زمان حال استمراری

 

ساختار مثبت حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی:

حال مستمر یا استمراری به این شکل ساخته می شود: فاعل + فعل to be + شکل ساده فعل اصلی + -ing + بقیه اجزای جمله

Present Progressive: Subject + to be + base form of Lexical Verb + Gerund + Complement.

e.g. 1. We are watching a cartoon.

e.g. 2. Abraham is talking on the phone.

e.g. 3. The doctor is examining the patient.

 

ساختار منفی حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی:

حال مستمر یا استمراری منفی به این شکل ساخته می شود: فاعل + منفی فعل to be + شکل ساده فعل اصلی + -ing + بقیه اجزای جمله

Present Progressive: Subject + negative to be + base form of Lexical Verb + Gerund + Complement Verb + Complement.

e.g. 1. We are not watching a cartoon. (aren’t)

e.g. 2. Abraham is not talking on the phone. (isn’t)

e.g. 3. The doctor is not examining the patient. (isn’t)

نکته: فعل to be منفی برای اول شخص نمی تواند مخفف باشد، پس I amn’t نداریم و باید نوشت: I’m not.

 

ساختار سوالی حال مستمر یا استمراری (Present Progressive) در گرامر انگلیسی:

حال مستمر یا استمراری سوالی با آوردن فعل to be به ابتدای جمله به این شکل ساخته می شود: فعل to be + فاعل + شکل ساده فعل اصلی + ing + بقیه اجزای جمله

Present Progressive: Auxiliary (am/is/are) + Subject + base form of Lexical Verb + Complement.

e.g. 1. Are you watching a cartoon?

e.g. 2. Is Abraham talking on the phone?

e.g. 3. Am I talking to you or what?

 

نکته: سوالی منفی را با منفی گردن فعل To be  می توان ساخت.

نکته2: سوالی منفی برای فعل am به صورت Aren’t بوده و به صورت خیلی محاوره ای Ain’t گفته می شود:

Aren’t I your teacher?

Ain’t I your teacher?

 

پاسخ کوتاه به سوالات در حال مستمر یا استمراری (Present Progressive) در گرامر انگلیسی:

 

پاسخ کوتاه در هر یک از Tense ها با استفاده از فعل کمکی آن انجام می شود.

Question 1: Are you staying in a hotel?

+ Answer: Yes, I am.

– Answer: No, I am not.

Question 2: Is she living in Tehran?

+ Answer: Yes, she is.

– Answer: No, she is not.

 

نکته: به فُرم های مخفف (Contraction Forms) زیر توجه کنید که در زبان عامیانه و معمولا در مکالمه از آن ها به جای فُرم کامل استفاده می شود (am مخفف نمی شود):

am not: am not

is not: isn’t

are not: aren’t

 

 

مفاهیم و کاربردهای زمان حال استمراری در گرامر انگلیسی

 

کاربرد و مفهوم اول تا سوم حال مستمر یا استمراری (Present Progressive) در گرامر انگلیسی: فعل های کُنشی (Action) در حال اتفاق در لحظه بیان

Present Progressive Concepts 1 to 3: Actions Happening Right Now

کاربرد اول تا سوم ساختار حال مستمر یا استمراری برای صحبت راجع به کارهاییست که همین الان در حال وقوع هستند. این action ها چند ثانیه، دقیقه یا ساعت پیش شروع شده و در چندین ثانیه دقیقه یا ساعت آینده تمام خواهند شد. در فارسی این جملات (دار) دارند؛ مثلا “دارم فیلم می بینم”. به چند مثال توجه کنید:

You are reading an article on exiracademy.org.

We are improving the website.

David is listening to his favorite music.

این اتفاقاتی که در حال افتادن هستند ممکن است درون یک عکس باشند و یا ممکن است برای توصیف ظاهر و پوشش افراد باشد. ویدیوهای زیر را تماشا کنید.

 

      آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

 

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال مستمر یا استمراری چند جمله در رابطه با کارهایی که در حال انجامشان هستید بنویسید.

 

کاربرد و مفهوم چهارم زمان حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی: توصیف شرایط موقت

Present Progressive Concept 4: Temporary Situations

 

کاربرد چهارم ساختار حال مستمر یا استمراری مثل کاربرد اول یک بازه دارد و در حال انجام شدن است اما این بازه خیلی بزرگ تر از گروه اول است؛ به همین دلیل، آن را برای توصیف «شرایط موقت» استفاده می کنیم که احتمالا چند روز یا چند هفته پیش شروع شده و تا چند روز یا هفته آینده تمام خواهند شد:

I am studying for IELTS at Exir Academy.

I am staying at a hotel this week.

My car is broken so I am walking to work these days.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال مستمر یا استمراری چند جمله در رابطه با شرایط موقت زندگی تان بنویسید. 🙂

 

کاربرد و مفهوم پنجم زمان حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی: توصیف روندها و تغییرات کنونی

Present Progressive Concept 5: Current Changes and Trends

برای توصیف یک تغییر یا روند (Trend) که در حال حاضر در حال به وقوع پیوستن است، از این ساختار به این شکل استفاده می شود:

More and more people are moving to more developed cities.

People’s diets are worsening every day.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال مستمر یا استمراری چندی از تغییرات کنونی اطراف خود را شرح دهید.

 

 

کاربرد و مفهوم ششم زمان حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی: قرارهای هماهنگ شده ی آینده

Present Progressive Concept 4: Future Arrangements

اگر دو نفر با یکدیگر قراری را هماهنگ کنند، برای اعلام آن قرار که قطعا در آینده (معمولا نزدیک) است، از ساختار حال مستمر به این شکل استفاده می شود:

I am meeting Mr. Fisher tomorrow evening.

Seems like they are having a party tonight.

The programmer is launching the new program when the week ends.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال مستمر یا استمراری قرارهایی که با دیگران گذاشتید را شرح دهید. 🙂

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان

کاربرد و مفهوم هفتم زمان حال استمراری یا مستمر (Present Progressive) در گرامر انگلیسی: توصیف عادات آزاردهنده

 

Present Progressive Concept 5: Irritating Habits

کسانی هستند که همیشه یا معمولا کاری را انجام می دهند که مورد آزار و اذیت دیگران است. برای غُر زده و توصیف این عادات، از ساختار حال مستمر به این شکل استفاده می شود:

Kimberly is always smoking in the room!

My brother’s dog is barking all nights. I can’t take it anymore.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال مستمر یا استمراری چند عادت زننده و زشت دیگران  را شرح دهید. 🙂

 

 

دوره‌ های آنلاین زبان

کلاس آیلتس | آموزشگاه زبان | بسته های خودآموز آیلتس | بهترین منابع آیلتس | آموزش زبان انگلیسی

محتوای این مطلب