افعال کمکی مُدال May و Might

English Grammar – Modal Auxiliaries: May and Might

گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره

تعریف: افعال مودال May و Might درست مثل همه ی افعال کمکی Modal می توانند به صورت مثبت، منفی و سوالی استفاده شوند. این دو فعل کاربردها و استفاده های زیادی داشته و به سه صورت ساده، مستمر و کامل مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد این دو فعل عمدتا برای آینده است.

I might not come to the party tomorrow.

Everyone over 50 may bring company.

My mom may be still waiting outside! I should go and check.

They might have left already! I need to double check the situation.

افعال کمکی مُدال May و Might

 

تفاوت افعال کمکی مُدال May و Might

تفاوت ایندو فعل در آن است Might بیشتر در Speaking‌ یا گفتار استفاده شده اما May در شرایط رسمی و نوشتار Writing استفاده می شود. برخلاف تصور غلط عوام، و بر خلاف can و could، فعل کمکی might گذشته فعل may نمی باشد.

 

کاربردها و استفاده های فعل های کمکی مُدال May و Might

استفاده اول فعل های کمکی مُدال May و Might: احتمال (در آینده)

Modal Auxiliaries May & Might, Concept 1: to Express (Future) Possibility

اگر مساله ای محتمل باشد که اتفاق بیافتد یا احتمال درست بودن آن وجود داشته باشد، می توان از این دو فعل استفاده کرد.

She might be late because of the traffic jam.

He’s very good; in fact, I think he may win the competition.

I might go to the movies tonight. (I’m not sure)

 

استفاده دوم افعال کمکی مُدال May و Might: اجازه دادن و گرفتن

Modal Auxiliaries May & Might, Concept 2: to Give/Ask for Permission

در یک فضای رسمی، می توان تنها از فعل May استفاده کرد تا اجازه گرفت یا اجازه داد. برای این مفهوم از فعل مُدال Might استفاده نمی کنیم. برای اجازه ندادن یا نهی کردن، می توان از may not یا cannot استفاده کرد.

Everyone may not leave the venue until the test is over.

May I take tomorrow off?

Newcomers may be able to use the facilities in case of emergency.

 

استفاده سوم فعل های کمکی مُدال May و Might: صحبت راجع به اتفاقات معمول

Modal Auxiliaries May & Might, Concept 3: to Talk about Typical Occurrences

در یک فضای آکادمیک یا علمی، می توان تنها از فعل May استفاده کنیم تا یک مساله معمول را عنوان کنیم. برای این مفهوم از فعل مُدال Might استفاده نمی کنیم.

Drivers may feel tired if they do not take a break every 2 hours.

These tablets may produce serious side effects if not taken in the correct dosage.

 

استفاده چهارم فعل های کمکی مُدال May و Might: حدس راجع به اتفاقات گذشته

Modal Auxiliaries May & Might, Concept 4: Speculate about Past Actions (May + have + past participle)

وقتی در گذشته اتفاقی می افتد و از حقیقت آن بی خبر هستیم، با توجه به شواهد می توانیم حدسی راجع به آن بزنیم.

What was that noise? It may have been a cat outside our window.

She is late. I think she may have missed her plane.

 

استفاده پنجم افعال کمکی مُدال May و Might: دعا و آرزو کردن

Modal Auxiliaries May & Might, Concept 5: to Express Wishes

خیلی اوقات دعا یا آرزو می کنیم اتفاق خوبی بیافتد. برای بیان آن ها در انگلیسی با استفاده از افعال کمکی مُدال May و Might به این شکل باید گفت:

May the New Year bring you love and happiness.

May God be with you. 🙂

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی