فعل کمکی Can

English Grammar – Modal Auxiliary: Can

 

 

فعل کمکی مُدال Can درست مثل همه ی افعال کمکی Modal می تواند به صورت مثبت، منفی و سوالی استفاده شود. فعل Can کاربردها و استفاده های زیادی داشته و به دو صورت ساده و مستمر مورد استفاده قرار می گیرد. منفی آن می تواند حالت کامل هم داشته باشد:

He can sing in French.

He can be singing in French.

He can’t have left!

 

کاربردها و استفاده های فعل کمکی can

 

استفاده اول فعل کمکی can: توانایی

 Modal Auxiliary Can, Concept 1: Abilities

ساختار مثبت فعل Can اینجا به توانایی و منفی آن به عدم توانایی اشاره دارد. این توانایی می تواند فیزیکی، جسمی، عاطفی و غیره باشد. سوالی آن نیز توانایی مخاطب را مورد پرسش قرار می دهد.

I can play the piano.

I can’t play the piano.

Can you play the piano?

 

استفاده دوم فعل کمکی Can: احتمالات آینده (تئوری)

Modal Auxiliary Can, Concept 2: Future Possibilities

ساختار مثبت فعل کمکی Can اینجا به احتمالات آینده و منفی آن به عدم احتمالات اشاره دارد. این توانایی می تواند فیزیکی، جسمی، عاطفی و … باشد. شکل سوالی آن نیز احتمال مسئله ای را در آینده از مخاطب می پرسد.

 

It can get cold there at night.

It can’t get cold there at night.

Can it get cold there at night?

 

استفاده سوم فعل کمکی can: پیشنهاد انجام کاری برای دیگران

Modal Auxiliary Can, Concept 3: Offer

می توان از این طریق به دیگران پیشنهاد داد که گوینده حاضر است کاری را برای طرف انجام دهد. این استفاده از فعل کمکی can‌ تنها می تواند در حالت های مثبت و سوالی استفاده شود.

Are you hungry? I can make you something.

You seem tired. Can I help you with something?

 

استفاده چهارم : اجازه گرفتن و درخواست کردن

Modal Auxiliary Can, Concept 4: Asking for Permission / Requesting

از این فعل می توان برای اجازه گرفتن یا درخواست کردن در فضای عادی و غیر رسمی نیز استفاده کرد.

Can I use your book?

Can I take tomorrow off?

 

استفاده پنجم: منع و نهی کردن

Modal Auxiliary Can, Concept 5: Prohibition

از منفی Can برای منع کردن افراد از انجام کاری استفاده می شود.

You can’t park here.

You can’t use other people’s property without asking for permission!

 

استفاده ششم: حدس قطعی

Modal Auxiliary Can, Concept 6: Certain Guess

از منفی Can برای حدس زدن در رابطه با درست نبودن مسائلی استفاده می شود؛ چیزهایی که گوینده مطمئن است نمی تواند درست باشد. در این کاربرد از حالت کامل Can نیز استفاده می شود.

The sound can’t be the radio’s! I unplugged it myself!

Johanna can’t have gotten married.

 

 

کلاس آیلتس نمی خوای بیای؟ کلاس زبان چی؟ 🙂

با تعیین سطح آنلاین انگلیسی شروع کن و مشاوره زبان یا مشاوره آیلتس دریافت کن.