سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 20:30

 ورود / ثبت نام
0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

اسامی حیوانات به انگلیسی

2084 بازدید
اسامی حیوانات به انگلیسی

اسامی حیوانات به انگلیسی

مقدمه اسم حیوانات به انگلیسی

در این مطلب شما اصطلاحات معمولی ای رو پیدا می کنین که ما برای اشاره به برخی از حیوانات رایج در سیاره زمین استفاده می کنیم. و همچنین با collective terms که گروه های حیوان رو توصیف می کنن و به عنوان اصطلاحات ونری (terms of venery) نیز یا اسم جمع شناخته می شن هم آشنا می شین. برای یادگیری اسم حیوانات به انگلیسی همراه معنی و اسم جمع و … آن ها با ما همراه باشین.

 

فهرست اسم حیوانات به انگلیسی

اسم حیوان:  ant- مورچه

جمع آن ها: ants – مورچه ها

اسم نر: winged male, aner – مورچه ی نر

اسم ماده: queen, worker – مورچه ی ملکه، مورچه ی کارگر

اسم بچه: antling – مورچه ی نابالغ

اسم جمع: a colony of ants, an army of ants – کلونی مورچه ها، ارتش مورچه ها

 

اسم حیوان: bat – خفاش

جمع آن ها: bats – خفاش ها

اسم نر: male – خفاش نر

اسم ماده: female – خفاش ماده

اسم بچه: pup – بچه خفاش

اسم جمع : a cloud of bats, a colony of bats – انبوهی از خفاش ها، کلونی خفاش ها

 

اسم حیوان: bear – خرس

جمع آن ها: bears – خرس ها

اسم نر: boar – خرس نر (جنس نر حیوانات پستاندار)

اسم ماده: sow – (برخی جانوران پستاندار به‌ویژه خرس) ماده

اسم بچه: cub – توله خرس

اسم جمع:  a sleuth of bears, a sloth of bears –  گروهی از خرس ها

 

اسم حیوان: bee – زنبور

جمع آن ها: bees – زنبور ها

اسم نر: drone – زنبور نر

اسم ماده: queen, worker – زنبور ملکه، زنبور کارگر

اسم بچه: larva, schadon, fry (plural noun – لارو

اسم جمع: a hive of bees, a swarm of bees – یک کندو زنبور، گروهی از زنبورها

تا الان شما با برخی از اسم حیوانات به انگلیسی آشنا شدین اگه شما در حال آموزش زبان هستین می تونین برای یادگیری زبان انگلیسی به این لینک مراجعه کنین.

 

اسم حیوان: bird – پرنده

جمع آن ها: birds – پرنده ها

اسم نر: cock – پرنده ی نر (از جنس ماکیان)

اسم ماده: hen – پرنده ی ماده

اسم بچه: nestling, fledgling – جوجه، جوجه تازه پر وبال درآورده

اسم جمع: (a flock of birds, a flight of birds (in the air – دسته پرندگان

 

اسم حیوان: buffalo – بوفالو (گاومیش کوهان‌دار آمریکایی)

جمع آن ها: buffalo, buffalloes, buffaloes – بوفالو ها

اسم نر: bull – بوفالوی نر

اسم ماده: cow – بوفالوی ماده

اسم بچه: calf – گوساله

اسم جمع: a herd of buffalo – یک گله ی بوفالو

 

اسم حیوان: cat – گربه

جمع آن ها: cats – گربه ها

اسم نر: tom – نر (به خصوص گربه خانگی)

اسم ماده: queen – گربه ی ماده

اسم بچه: kitten – بچه گربه

اسم جمع: a clutter of cats – گروه گربه ها

 

اسم حیوان: chicken – مرغ

جمع آن ها: chickens – مرغ ها

اسم نر: rooster – خروس

اسم ماده: hen – مرغ

اسم بچه: chick – جوجه

اسم جمع: a brood of chickens, a flock of chickens – دسته ی مرغ ها

 

اسم حیوان: cow – گاو

جمع آن ها: cattle – گاوها

اسم نر: bull – گاو نر

اسم ماده: cow – گاو ماده

اسم بچه: calf – گوساله

اسم جمع : a herd of cattle – یک گله گاو

 

اسم حیوان: dog – سگ

جمع آن ها: dogs – سگ ها

اسم نر: dog – سگ نر

اسم ماده: bitch – سگ ماده

اسم بچه: puppy, pup – توله

اسم جمع: a pack of dogs – یک دسته سگ

احتمالا تا الان متوجه شدین در برخی اسم حیوانات به انگلیسی اسم ماده و نر اون گونه با هم فرق داره ولی ما برای اون ها معادل فارسی نداریم و به سادگی به آن ها نر یا ماده می گیم. برای آموزش لغات انگلیسی می تونین به این لینک مراجعه کنین.

 

اسم حیوان: dolphin – دلفین

جمع آن ها: dolphins – دلفین ها

اسم نر: bull – دلفین نر

اسم ماده: cow – دلفین ماده

اسم بچه: pup – بچه دلفین

اسم جمع: a school of dolphins – دسته ی (آبزیان) دلفین ها

 

اسم حیوان: duck – اردک

جمع آن ها: ducks – اردک ها

اسم نر: drake – اردک نر بالغ

اسم ماده: duck – اردک ماده

اسم بچه: duckling – جوجه اردک

اسم جمع: a raft of ducks – دسته ای از اردک ها

 

 

اسم حیوان: elephant – فیل

جمع آن ها: elephants – فیل ها

اسم نر: bull – فیل نر

اسم ماده: cow – فیل ماده

اسم بچه: calf – بچه فیل

اسم جمع: a herd of elephants – یک گله فیل

 

اسم حیوان: fish – ماهی

جمع آن ها: fish, fishes – ماهی ها

اسم نر: male – نر

اسم ماده: female – ماده

اسم بچه: fry (plural noun) – بچه ماهی ها

اسم جمع: a school of fish – یک دسته ماهی

 

اسم حیوان: fox – روباه

جمع آن ها: foxes – روباه ها

اسم نر: dog, Reynard – روباه نر

اسم ماده: vixen – روباه ماده

اسم بچه: cub – توله

اسم جمع: a troop of foxes, an earth of foxes – دسته روباه

اسم روباه هم جزء اون دسته از اسم حیوانات به انگلیسی ای هست که جنسیت نر و ماده اش با هم متفاوته.

 

اسم حیوان: frog – قورباغه

جمع آن ها: frogs – قورباغه ها

اسم نر: male – نر

اسم ماده: female – ماده

اسم بچه: tadpole, froglet – نوزاد قورباغه

اسم جمع: an army of frogs, a colony of frogs –  دسته یا کلونی قورباغه

 

اسم حیوان: goose – غاز

جمع آن ها: geese – غازها

اسم نر: gander – غاز نر

اسم ماده: goose – غاز ماده

اسم بچه: gosling – جوجه غاز

اسم جمع: a flock of geese, a gaggle of geese – دسته غاز

 

اسم حیوان: goat – بز

جمع آن ها: goats – بزها

اسم نر: billy (domestic), evec – بز نر

اسم ماده: nanny – بز ماده

اسم بچه:  kid – بزغاله

اسم جمع: a flock of goats, a herd of goats – یک گله بز

 

اسم حیوان: horse – اسب

جمع آن ها: horses – اسب ها

اسم نر: stallion, colt (young) – اسب نر

اسم ماده: mare, filly (young) – مادیان

اسم بچه: foal – کره اسب

اسم جمع : a herd of horses, a team of horses (in harness), a string of horses (for racing) – گله، رمه اسب ها

 

اسم حیوان: kangaroo – کانگورو

جمع آن ها: kangaroos – کانگورو ها

اسم نر: buck – کانگوروی نر

اسم ماده: doe – کانگوروی ماده

اسم بچه: joey – بچه کانگورو

اسم جمع: a mob of kangaroos, a troop of kangaroos – جمعیت یا گروه کانگورو ها

 

اسم حیوان: lion – شیر

جمع آن ها: lions – شیرها

اسم نر: lion – شیر نر

اسم ماده: lioness – شیر ماده

اسم بچه: cub – توله

اسم جمع: a pride of lions – گروه یا گله‌ ی شیرها

توله یا cub در اسم حیوانات به انگلیسی به بچه ی برخی از پستانداران گوشتخوار گفته می شه. برای تعیین سطح زبان می تونین به این پیج سر بزنین.

 

اسم حیوان: monkey – میمون

جمع آن ها: monkeys – میمون ها

اسم نر: male – نر

اسم ماده: female – ماده

اسم بچه: infant – نوزاد یا بچه میمون

اسم جمع: a troop of monkeys – دسته یا گروه میمون ها

 

اسم حیوان: owl – جغد

جمع آن ها: owls – جغدها

اسم نر: male – نر

اسم ماده: female – ماده

اسم بچه: owlet – جوجه جغد، بوفچه

اسم جمع: a parliament of owls – دسته ای از جغدها

 

اسم حیوان: ox – ورزاو (گاو کشاورزی)

جمع آن ها: oxen – گاو ها

اسم نر: bull, steer (castrated) – گاو نر

اسم ماده: cow – گاو ماده

اسم بچه: calf – گوساله

اسم جمع: a herd of oxen, a drove of oxen (when driven in a group), a team of oxen (in harness) – گله، رمه گاوها

 

اسم حیوان: penguin – پنگوئن

جمع آن ها: penguins – پنگوئن ها

اسم نر: male – نر

اسم ماده: female – ماده

اسم بچه: chick – جوجه

اسم جمع: a colony of penguins – کلونی پنگوئن ها

 

اسم حیوان: person – آدم

جمع آن ها: people – آدم ها، مردم

اسم نر: man – مرد

اسم ماده: woman – زن

اسم بچه: baby, infant – نوزاد، بچه

اسم جمع: a crowd of people – جمعیتی از مردم

 

اسم حیوان: pig – خوک

جمع آن ها: pigs –  خوک ها

اسم نر: boar – خوک نر

اسم ماده: sow – خوک ماده

اسم بچه: suckling, piglet – بچه خوک

اسم جمع: a herd of pigs, a flock of pigs – گله یا دسته خوک ها

معنی فارسی Boar  در اسم حیوانات به انگلیسی به جنس نر حیوانات پستاندار گفته می شه. اگه با تلفظ درست در زبان انگلیسی مشکل دارین می تونین برای آموزش تلفظ انگلیسی به این لینک مراجعه کنین.

 

اسم حیوان: rabbit – خرگوش

جمع آن ها: rabbits – خرگوش ها

اسم نر: buck – خرگوش نر

اسم ماده: doe – خرگوش ماده

اسم بچه: bunny, bunny rabbit – بچه خرگوش

اسم جمع: a colony of rabbits, a nest of rabbits, a warren of rabbits (strictly, where they live) – کلونی یا دسته خرگوش ها

 

اسم حیوان: sheep – گوسفند

جمع آن ها: sheep – گوسفندها

اسم نر: ram – گوسفند نر، قوچ

اسم ماده: ewe – گوسفند ماده، میش

اسم بچه: lamb – بره

اسم جمع: a flock of sheep

 

اسم حیوان: tiger – ببر

جمع آن ها: tigers – ببرها

اسم نر: tiger – ببر نر

اسم ماده: tigress – ببر ماده

اسم بچه: cub, whelp – توله ببر (بچه هرنوع حیوان گوشتخوار)

اسم جمع: a streak of tigers – دسته ی ببرها

 

اسم حیوان: whale – نهنگ

جمع آن ها: whales – نهنگ ها

اسم نر: bull – نهنگ نر

اسم ماده: cow – نهنگ ماده

اسم بچه: calf – گوساله یا بچه نهنگ

اسم جمع: a school of whales, a shoal of whales, a pod of whales (smaller groups) – یک دسته نهنگ

 

اسم حیوان: wolf – گرگ

جمع آن ها: wolves – گرگ ها

اسم نر: dog – گرگ نر

اسم ماده: bitch – گرگ ماده

اسم بچه: cub – توله گرگ

اسم جمع: a pack of wolves, a herd of wolves – یک دسته گرگ

 

اسم حیوان: zebra – گورخر

جمع آن ها: zebra, zebras – گورخرها

اسم نر: stallion – گورخر نر

اسم ماده: mare – گورخر ماده

اسم بچه: foal – کره گورخر

اسم جمع: a cohort of zebra, a herd of zebra – گروه یا دسته گورخرها

 

سخن آخر

ما توی این مطلب اسم حیوانات به انگلیسی همراه با معانی هر کدوم از اون ها رو یاد گرفتیم. همون طور که دیدین توی فارسی بعضی از این کلمات معادل دقیقی ندارن و توی یادگیری زبان انگلیسی این جور کلمات می تونن باعث گیج شدن شما بشن اما صدها ویدیوی آموزشی زبان و آیلتس در اینستاگرام اکسیر و 800 مقاله آموزشی رایگان روی وبسایت اکسیر وجود داره که می تونن توی یادگیری زبان، به شما کمک کنن. اگه از این مطلب استفاده کردین نظرتون رو به ما بگین و اگر سوالی دارین حتما بپرسین و ما خیلی زود جوابتون رو می دیم.

 

آموزش رایگان انگلیسی

 

آموزش رایگان آیلتس

 

رزرو ماک آیلتس

 

دوره رایگان جعبه ابزار زبان آموز

 

یادگیری زبان را از کجا شروع کنم؟

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۶ رای
3.7/5 - (4 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=35854
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد اسامی حیوانات به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.