مجهول در حال استمراری

How to Make Present Progressive Passive

 

در مباحث گذشته به طور کامل درباره ساختار مجهول گفته ایم. در این مقاله کوشیده ایم که ساختار Present Progressive Passive را توضیح دهیم. طبق قاعده کلی ساختار Passive باید Object یا مفعول را به ابتدای جمله بیاوریم و با توجه به این که Tense حال استمراری یا present Progressive است فعل Be به صورت Am Is Are + Being صرف می شود و فعل اصلی هم طبق معمول Past participle است.

 

مثال های زیر به شما در درک بهتر مبحث ساختار Present Progressive Passive کمک می کند.

به این مثال توجه کنید:

e.g. She is writing a letter. او در حال نوشتن یک نامه است

         S         V         O

 

طبق معمول مفعول یا عبارت a letter را به ابتدای جمله می آوریم؛ فعل To be برای a letter فعل is هست و چون Tense حال استمراری است یک کلمه Being بعد از آن می آوریم و باز هم طبق معمول فعل اصلی همیشه در مجهول به صورت Past participle است.

 

e.g. A letter is being written. یک نامه در حال نوشته شدن است

یک مثال دیگر:

e.g. Lots of flawless cars are being built in Japan.

تعداد زیادی ماشین بی نقص در حال ساخته شدن در ژاپن است.

قطعا مفاهیم present progressive خاطرتان هست پس Passive هم همان مفاهیم را می رساند، با این تفاوت که یا تمرکز روی مفعول است یا فاعل را نمی شناسیم.

 

حالا زمان این رسیده که به سراغ تمرین های present Progressive Passive یا مجهول حال استمراری در زبان انگلیسی بروید.

 

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی