وابسته سازهای اسمی (Question Clause)

Noun Clause Subordinators (Question Clause)

 

 

در این اکسیر به سراغ وابسته سازهای اسمی (Question Clause) در زبان انگلیسی می رویم. این گروه دسته ی دیگری از Noun Clause ها هستند به نام Question Clause. نام این دسته از Subordinator های سوالی اش نشأت می گیرد. مثل: Who, What, When, How much, …که می‌توانند یا فقط Subordinator باشند یا به عنوان فاعل جمله بیایند. مثال:

 

وابسته سازهای اسمی (Question Clause)

واژه‌ی Who در اینجا نقش فاعل دارد.

   گرامر انگلیسی   لغات انگلیسی  

 

مثال بعدی:وابسته سازهای اسمی (Question Clause)

در اینجا How often فقط نقش Subordinator دارد که البته می تواند Object of Verb هم باشد. توجه کنید که یک Question Clause فرم جمله را دارد و سوالی نیست. مثال:

وابسته سازهای اسمی (Question Clause)

 

تنها استثنا کلمه ی Who است مثل نمونه ی آخر. چون در این جمله خود فاعل را مورد پرسش قرار می‌دهیم و کلمه ی Auxiliary نداریم، پس در هر دو حالت سوالی و جمله، فرم ما حالت Statement دارد.

 

Question Clause ها 5 دسته هستند:

 

  • who, whoever, whom
  • which, what, where
  • when, why, how
  • how much, how many
  • how long, how often, etc

مثال:

1) Whoever shot the duck will be punished.

2) Does anybody know what we call the peak of a mountain?

3) Can you tell me why they park their cars like this?

 

4) I don’t know how much it takes to build a construction.

 

5) I noticed how often Danny goes to see his father.

 

کلاس زبان  آزمون ماک آیلتس  دوره آیلتس 

 

از جدول زیر برای Review وابسته سازهای اسمی (Question Clause) استفاده کنید:

 

وابسته سازهای اسمی (Question Clause)