ساختار مجهول زمان حال ساده

How to Make Present Simple Passive

 

طبق قاعده کلی که راجع به ساختار Passive Voice یا مجهول گفته شد باید ابتدا فاعل را حذف کنیم سپس object یا مفعول را به ابتدی جمله بیاوریم و بعد از آن فعل To be را صرف کنیم و در آخر فعل اصلی را به صورت Past Participle یا قسمت سوم فعل بیاوریم.

Object + be (am, is, are) + past participle

 

همانطور که می بینید برای ساخت مجهول زمان حال ساده در Present Simple یا حال ساده، در مورد فعلTo be باید با توجه به مفعول، یکی از افعال (am, is, are) را بعد از آن بیاوریم.

در این مثال می بینیم که Passive درPresent Simple به چه شکلی است:

e.g. My bedroom is cleaned every week.

 اتاق خواب من هرهفته تمیز می شود.

با یک مثال دیگر می خواهیم موضوع را شفاف تر کنیم:

e.g. He kills many birds every day.

       S    V        O

همانطور که قبلا گفتیم در مجهول زمان حال ساده، ما در اولین قدم باید Subject را حذف کنیم و Object را به ابتدای جمله بیاوریم. برایmany birds چه فعل To Be ای در Present Simple یا حال ساده داریم؟ درسته! (Are) و فعل اصلی هم همیشه در Passive به صورت Past Participle هست.

e.g. Many birds are killed every day.

    O  be  p.p.

یک مثال دیگر را می بینیم:

e.g. Many trees are cut down from the north of Iran every day.

هرروز تعداد زیادی درخت از شمال ایران قطع می شود.

الان به سراغ بقیه تمرین های Present Simple Passive بروید تا بتوانید به درستی به این نوع ساختار فرم دهید.

 

دوره های آنلاین زبان