مجهول در حال کامل استمراری

How to Make Present Perfect Progressive Passive

 

در مباحث قبل شما با انواع ساختار مجهول به طور کامل اشنا شدید. در این مقاله برای شما به تفضیل درباره مبحث مجهول حال کامل استمراری، توضیح داده ایم. مثل مجهول در حال کامل یا ماضی نقلی، ساختار مجهول حال کامل استمراری، به علاوه بخش مستمر ساخته می شود. ابتدا object به ابتدای جمله آورده می شود؛ سپس فعل To be به صورت have/has +been +being و بعد از این هم past participle ساخته می شود.

مثالهای زیر به شما در درک بهتر مبحث ساختار مجهول حال کامل استمراری کمک میکند.

e.g. She has been building a bridge.

Passive voice: A bridge has been being built.

اگر با present perfect progressive یا مجهول حال کامل استمراری، آشنا نیستید، ابتدا حتما اکسیر این ساختار را ببینید و بعد به سراغ ساختار مجهول آن بروید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان