قوانین ساختارهای موازی در Correlative Conjunctions

Correlative Conjunctions (Parallel Structure)

 

 

در مقاله‌ی قبل به معرفی کلمات ربط Correlative Conjunctions پرداختیم. در این اکسیر می خواهیم قوانین ساختارهای موازی در استفاده از Correlative Conjunctions را در زبان انگلیسی بررسی کنیم.

 

قانون شماره 1 مرتبط با کلمات و عبارات است یعنی Clause نیست. همانطور که قبلا گفته شد دو موردی که آورده می شوند باید از نظر گرامری برابر باشند.

مثال:

Incorrect: Christmas is a time not only for exchanging gifts, but also spending time with family.

ساختارهای موازی در Correlative Conjunctions

 

در اینجا بخش اول جمله که زیر آن خط کشیده شده است یک عبارت حرف اضافه است ولی بخش دوم که زیر آن خط کشیده شده است یک ساختار مصدری Gerund است پس این دو مورد از نظر گرامری با هم موازی یا Parallel نیستند.

 

پس یا باید هر دو با حرف اضافه بیایند یا هر دو مصدر شوند. به شکل درست آن توجه کنید:

Correct: Christmas is a time not only for exchanging gifts, but also for spending time with family.

 

به سراغ مثال بعدی می رویم:

Incorrect: It was both a very long test and difficult.

 

این جمله غلط است زیرا بعد از Both و And، دو کلمه باید هم جنس باشند. در قسمت اول جمله A very long test یک Noun Phrase است ولی Difficult یک صفت خالی است.

روش درست می‌تواند وجود هر دو کلمه در نقش صفت باشد. به دو جمله ی صحیح شده توجه کنید. باز هم جمله اولی که تصحیح شده، رایج تر است:

Correct:

  • The test was both very long and difficult.
  • It was both a very long test and a difficult one.

 

قانون شماره 2 به نام Pronoun-antecedent agreement:

بعد از بخش دوم Correlative Conjunction اگر ضمیر آورده شود به بخش دوم برمی گردد. مثلا در Neither, nor ضمیر به کلمه ای که بعد از nor می آید برمی گردد.

مثال نمونه ی نادرست:

Incorrect:

Neither Brittney nor the sisters understood why her parents said no.

 

در اینجا her به Brittney برمی‌گردد که غلط است چرا که ضمیر باید به آیتم دوم اشاره کند. به سراغ مثال صحیح می رویم:

 

Correct:

Neither Brittney nor the sisters understood why their parents said no.

 

قانون شماره 3 به نام Subject-verb agreement:

 

مانند قانون قبل است ولی در مورد فاعل. به مثال نمونه نادرست آن توجه کنید:

Incorrect:

Either the cousins or Sasha should speak up when they disagree.

ساختارهای موازی در Correlative Conjunctions

در اینجا فعل و ضمیر هر دو باید به آیتم دوم برگردند.

Correct:

Either the cousins or Sasha should speak up when she disagrees.

گرامر انگلیسی        لغات انگلیسی  

 

 

در Clause وقتی از Neither, nor و Not only, but also استفاده می کنیم، Clause اول حتما باید invert شود به این معنی که باید شبیه ساختار سوالی شود یعنی یک Auxiliary قبل فاعل آن قرار گیرد. مثال نمونه نادرست:

 

Incorrect: Neither I drink coffee nor I drink tea.

Correct: Neither do I drink coffee nor I drink tea.

 

 

 

Incorrect: Not only I have a healthy diet but also I exercise regularly.

Correct: Not only do I have a healthy diet but also I exercise regularly.

ساختارهای موازی در Correlative Conjunctions

کلاس زبان       آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس 

 

 

یادتان باشد که در این عبارت می توانیم But را نگوییم یا کلا But also را نیاوریم.