جمله واره های موصولی

Relative clauses

 

در این اکسیر می خواهیم یکی از بحث های جذاب گرامر زبان انگلیسی را که در آزمون های بین المللی نیز بسیار کاربردی است خدمت‌تان ارائه کنیم.

وقتی بخواهیم اطلاعات مهم یا اضافی درباره چیز یا شخصی به مخاطب بدهیم، و یا دو جمله مرتبط را به هم وصل کنیم از relative clauses استفاده می کنیم:

I bought a new bike. It is very expensive.
I bought a new bike that is very expensive.

 به طور کلی جمله واره های موصولی به دو نوع تقسیم می شوند:

 • یک defining relative clauses به ما می گوید که درباره چه اسمی صحبت می کند. به عبارتی دیگر در باره اسم به ما اطلاعات می دهد.

He likes the girl who lives next door.
(If we don’t say ‘who lives next door’, then we don’t know which girl he means).

در این مثال اگر نگوییم “دختری که در همسایگی زندگی می کند” مخاطب نمی تواند تشخیص دهد کدام دختر؟

 • یک Non-defining relative clauses به ما اطلاعات اضافی درباره چیزی می دهد. در حقیقت ما به این اطلاعات نیاز نداریم تا جمله اصلی را بفهمیم:

I live in Tehran, which has some fantastic malls.
(You know where Tehran is, so ‘which has some fantastic malls’ is extra information).

در این مثال “…که مال های خارق العاده ای دارد” اطلاعات اضافی است و تاثیری در منظور اصلی ” من در تهران زندگی می کنم” ندارد.

 

Defining relative clauses (جمله‌ واره های موصولی تعریف‌کننده):

1. وقتی ضمیر موصولی در نقش فاعل است:

 • می توان از Who برای اشخاص، Which برای چیزها و That برای هم اشخاص و هم چیزها استفاده کرد.
 • جمله واره موصولی می تواند بعد از فاعل یا بعد از مفعول در جمله بیاید.
 • ضمیر موصولی قابل حذف نیست.

مثال: (جمله واره بعد از مفعول)

 • She’s looking for a teacher who / that can teach Grammar well.
 • he has a daughter who / that is a nurse.
 • They bought a car which / that is very old.
 • I live in a house which / that has four bedrooms.

مثال: (جمله واره بعد از فاعل)

 • The teacher who / that teaches English here is very friendly.
 • The girl who / that phoned is Ali’s sister.
 • The watch which / that costs $500 is over there.
 • The flat which / that belongs to David is in LA.

2. وقتی ضمیر موصولی در نقش مفعول است:

 • اگر بخواهیم می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم.
 • اینجا هم جمله واره موصولی می تواند بعد از فاعل یا بعد از مفعول در جمله بیاید.

مثال: (جمله واره بعد از مفعول)

در این مثال ها ضمایر موصولی را داخل پرانتز گذاشتیم تا نشان دهیم قابل حذف هستند.

 • He loves the chocolate (which / that) I bought.
 • They went to the park (which / that) I recommended.
 • Ali met a girl (who / that) I had seen her before.

مثال: (جمله واره بعد از فاعل)

 • The car (which / that) I loved was sold.
 • The school (which / that) he likes is famous.
 • The man (who / that) my sister loves is from Karaj.
 • The teacher (who / that) my sister liked lives in Tabriz.

 

Non-defining relative clauses (جمله‌واره‌های موصولی غیر تعریف‌کننده):

 • در non-defining relative clause ها از That استفاده نمی شود؛ پس برای اشخاص از Who و برای اشیا از Which استفاده می کنیم.
 • به طور کلی در Non-defining relative clause ضمیر موصولی قابل حذف نیست. (چه در نقش فاعل باشند و چه در نقش مفعول)

مثال: (جمله واره بعد از فاعل)

 • My teacher, who is very nice, lives in Kerman.
 • My friend, who I live with, knows a lot about soccer.
 • My car, which I’ve had for more than five years, is falling apart.
 • My father’s house, which I grew up in, is very big.

 

 

مثال: (جمله واره بعد از مفعول)

 • This morning I called my friend Zahra, who lives in Mashhad.
 • Last night I bought a new mobile phone, which I don’t like now.
 • MY mother loves the new Italian restaurant, which we went to yesterday.

حروف اضافه و جمله واره های موصولی (Prepositions and relative clauses)

اگر فعل در جمله واره موصولی به حرف اضافه نیاز داشته باشد این حرف اضافه به انتهای جمله منتقل می شود:

به عنوان مثال:

 • come from

I visited the village. Reza comes from the village.
→ I visited the village (that / which) Reza comes from.

 • work with

My sister met a man. I used to work with the man.
→ My sister met a man (who / that) I used to work with.

 • listen to

The music is bad. Arash listens to the music.
→ The music (which / that) Arash listens to is bad.

 • apply for

The job isn’t good. He applied for the job.
→ The job (which / that) he applied for isn’t good.

 • go to

The city is very cold. she went to the city.
→ The city (which / that) she went to is very cold.

Whose (مال چه کسی)

 • Whose در جمله واره های موصولی همیشه به جای فاعل می نشیند.
 • قابل حذف نیست.
 • ضمیری است که جایگزین مالکیت می شود.
 • هم با اشخاص و هم با اشیا به کار می رود.

به عنوان مثال:

 • The car is over there. The car’s / its owner lives next door.
  → The car whoseowner lives next door is over there.
 • The boy is sad. The boy’s / his ball was lost.
  → The boy whoseball was lost is sad.
 • The man is coming tonight. His car is a Mercedes-Benz.
  → The man whosecar is a Mercedes-Benz is coming tonight.
 • The book belongs to Sonia. Its cover is very old.
  → The book whosecover is old belongs to Sonia.

Why (چرا که)، When (وقتی که)، Where (جایی که)

گاهی اوقات، بسته به مفهومی که می خواهیم برسانیم، می توانیم از این کلمات پرسشی به عنوان ضمایر موصولی استفاده کنیم:

My sister lives in a town. She studies in the town.

→ My sister lives in the town where she studies.
→ My sister lives in the town that / which she studies in.
→ My sister lives in the town in which she studies.

The restaurant in Karaj is still there. I met my girlfriend in that restaurant.

→ The restaurant in Karaj where I met my girlfriend is still there.
→ The restaurant in Karaj that / which I met my girlfriend in is still there.
→ The restaurant in Karaj in which I met my girlfriend is still there.

The winter was cold. I graduated from college in the winter.

→ The winter when I graduated from college was cold.
→ The winter that / which I graduated from college in was cold.
→ The winter in which I graduated was cold.

 

چند نکته کلی درباره Relative clauses (جمله‌واره های موصولی):

 • در محاوره های زبان انگلیسی (بیشتر در مکالمه های غیر رسمی)، در Defining relative clauses معمولاً به جای Who Whom و Which از That استفاده می کنند.
 • در رایتینگ انگلیسی استفاده از کاما (ویرگول) در Defining relative clauses مجاز نیست.

مثال:

 • This is a boy who loves his toys.

This is a boy, who loves his toys.

 • در رایتینگ انگلیسی در دو طرف Non-defining relative clauses از کاما (ویرگول) استفاده می‌شود.

My car, which I’ve had for more than five years, is falling apart.

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی