Adverb Clause Subordinators (Distance)

 

در مقالات پیشین به توضیح مباحث قیدهای وابسته ساز زمان، قیدهای وابسته ساز مکان و قیدهای وابسته ساز طرز انجام دادن کاری، پرداختیم. در این اکسیر می‌خواهیم در مورد قیدهای وابسته ساز فاصله یا (Adverb Clause Subordinators (Distance در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

 

Adverb Clause فاصله یا Distance، در دسته Comparative Adjective ها قرار می‌گیرد و برای این منظور استفاده می شود که بخواهیم بگوییم ویژگی دو آیتم، هم اندازه است. این ویژگی می تواند فاصله باشد یعنی به شکل as + far/close + as بیان شود به معنای (به آن دوری / به آن نزدیکی).

 

به این مثال توجه کنید:

They walked as far as they could.

قیدهای وابسته ساز فاصله

آن ها تا جایی که توانستند قدم زدند.

 

مثال بعدی:

I bought a house as close as it was possible to my mother’s.

قیدهای وابسته ساز فاصله

 

اما گاهی اوقات در این ساختار، As دوم بعد از Destination می آید. یعنی:

I bought a house as close to my mother’s as it was possible.

این حالت مقداری Native تر است.

پس به طور کلی می توانید از ساختار قیدهای وابسته ساز فاصله برای بیان فاصله دو آیتم استفاده کنید.