عبارات وصفی 

Participle Phrases

 

در این اکسیر می خواهیم با شما در مورد عبارات وصفی در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

این عبارات در جمله نقش صفت دارند و به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:

  1. Present Participle Phrase
  2. Past Participle Phrase

دسته اول، فاعل و دسته ی دوم، مفعول را توصیف می کند.

فعل این جملات را پیدا کنید:

عبارات وصفی در زبان انگلیسی

 

 

در اینجا افعال با رنگ نارنجی مشخص شده اند. سبز ها Present Participle Phrase یعنی عبارت وصفی برای توصیف فاعل هستند و در واقعا Reduction یک Clause به یک Phrase هستند.

 

به بخش های اصلی که دچار Reduction شده اند توجه کنید:

  • The servant working 24-7 is paid 500 $ per month.

who works 24-7

  • The soldiers killed in action are listed on the board.

Who(m) were killed in action

  • The runner running almost as fast as a gazelle is named

who runs

  • Sangak is an Iranian bread cooked in traditional ovens.

which is cooked

گرامر انگلیسی      لغات انگلیسی

حواستان باشد که Participle Phrase ها را با Gerund ها اشتباه نگیرید.

Gerund در واقع همان فعل همراه با ing است که نقش اسمی دارد. Gerund می تواند نقش فاعل یا مفعول جمله را داشته باشد اما نقش Present Participle Phrase در جمله صفت است.

 

در اینجا دو مثال با Gerund داریم که نقش اسمی دارند. به این مثال ها توجه کنید:

 

I stopped talking on the phone when Jigsaw turned out of the blue.

 

Taking up a new activity is always fun.

 

Participle Phrase ها بسیار در متون آکادمیک متداول هستند.