وابسته سازهای اسمی (That Clauses Beginning with IT)

Noun Clause Subordinators (That Clauses Beginning with IT)

 

در مقاله ی قبلی به توضیح وابسته سازهای اسمی (That Clause) پرداختیم. در این اکسیر می‌خواهیم با شما در مورد وابسته سازهای اسمی (That Clauses Beginning with IT) در زبان انگلیسی صحبت کنیم. 

 

 خیلی وقت ها شروع جمله با Thatمقداری جمله را عجیب جلوه می‌دهد. مثال:

وابسته سازهای اسمی (That Clauses Beginning with IT)

 

برای اینکه جمله از حالت عجیب به حالت نرمال دربیاید آن را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

It is a moot point that one day human will live on Mars.

علاوه بر این بحث Active یا Passive بودن جمله نیز اهمیت دارد.

در وابسته ساز های اسمی (That Clauses Beginning with IT) بعضی وقت ها می خواهیم زمانی که That بخش دوم است جمله Active باشد تا مستقیما مسئله ای را بیان کنیم و بعضی وقت ها می خواهیم به صورت مجهول یا Passive بگوییم پس ابتدای جمله را با It شروع میکنیم که متداول تر است.

 

وابسته سازهای اسمی (That Clauses Beginning with IT)

کلاس زبان    آزمون ماک آیلتس    دوره آیلتس 

 

در فضای آکادمیک مورد دوم که Passive است رایج تر است. مثال:

 

وابسته سازهای اسمی (That Clauses Beginning with IT)

 

گرامر انگلیسی  لغات انگلیسی