چگونگی ابراز ناامیدی” و”حسرت” در زبان انگلیسی

How to express frustration and regret in English

 

انشاالله همیشه از آرزوها و امیدهایتان حرف بزنید و هیچ گاه پیش نیاید که بخواهید در مورد ناامیدی یا حال بدتان با کسی گفتگو کنید. ولی گاهی پیش می آید که ناگریز، در شرایطی قرار می گیریم که احساس ناامیدی می کنیم و دلمان می خواهد که با کسی دردودل کنیم. خوب اگر قرار باشد که بخواهید به زبان انگلیسی ابراز ناامیدی کنید چه می گویید؟ از چه لغات، اصطلاحات و ساختار گرامری استفاده می کنید؟

ما در آکادمی اکسیر به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت Functional و Practical اعتقاد و تاکید داریم. پکیج های آموزشی آیلتس و اکسیر گرامر اکسیر گواه این ادعا هستند. کارشناسان ما باور دارند که یادگیری زبان زمانی بهترین خروجی را خواهد داشت که همه مهارت های زبانی بر اساس موقعیت ها و عملکردهای واقعی زبان تدریس و تمرین شوند.

از آنجایی که هر فانکشنی در زبان انگلیسی واژگان و ساختار مخصوصی دارد، بنابراین در این مقاله قصد داریم که ببینیم در فانکشن “ابراز ناامیدی” چه نیاز داریم.

نا امیدی موقعیت های مختلفی را شامل می شود؛ گاهی ممکن است بخواهید در مورد چیزی یا کسی ابراز ناامیدی کنید یا از خودتان یا عملکردتان ناامید باشید! گاهی هم پیش می آید که اوضاع بر وفق مراد پیش نرفته و حالتان از این بابت به شدت گرفته و می خواهید با کسی در این مورد دردودل کنید. در اینجا لازم است یک نکته مهم را گوشزد کنیم: حواستان به مخاطبتان باشد! یعنی آنچه که قرار است بگویید باید با میزان صمیمیتتان با مخاطب و سطح اجتماعی او متناسب باشد. چرا که کلام ما به موقعیتی که درآن قرار داریم بستگی دارد. قطعا درودل پدر و فرزندی با دردودل دوستانه متفاوت است. بنابراین باید بدانیم که در چه موقعیتی از چه کلامی استفاده کنیم.

چگونگی ابراز ناامیدی یا حسرت های حال حاضر (برای خودمان یا دیگران):

اگر بخواهیم ازحسرتی که مربوط به زمان حال است و  باعث ناامیدیمان شده صحبت کنیم، دو راه داریم:

 1. 1. جمله خود را با I wish I… شروع کرده و ادامه آن را در زمان گذشته ساده بیان می کنیم. البته این فانکشن در مواقعی که بخواهیم از یک موقعیت غیرواقعی و تخیلی هم صحبت کنیم نیز استفاده دارد.

I wish + subject pronoun + past simple (verb) +….

به مثال های زیر توجه کنید:

 • I wish I could buy this coat.

کاش می توانستم این کت را بخرم.

 • I wish I was able to hug you.

کاش می توانستم تو را در آغوش بگیرم.

 • I wish you liked me more.

کاش بیشتر دوستم داشتی.

 

 1. جمله خودر را با If only I شروع کرده و ادامه آن را در زمان گذشته ساده بیان می کنیم:

 

If only + subject pronoun + past simple (verb) +….

 

مثال:

 • If only I played the piano as well as Yani.

کاش میتوانستم به خوبی یانی پیانو بنوازم.

 • If only I spoke English well.

کاش می شد انگلیسی را به خوبی صحبت کنم.

 • If only he invited me to his party.

کاش میشد مرا به مهمانیش دعوت کند.

 

چگونگی ابراز ناامیدی و حسرت گذشته (برای خودمان یا دیگران)

امیدواریم که هیچ وقت حسرت گذشته را نخورید و هر آنچه از گذشته دارید، فقط خوشی و خاطره های خوب باشد. ولی زندگی است دیگر! گاهی شرایطی پیش می آورد که مرور گذشته برایمان دردناک می شود. در چنین مواقعی دلمان می خواهد دا کسی دردودل کرده و خود را سبک کنیم. برای صحبت در مورد حسرت ها، پشیمانی ها و ناامیدی های گذشته (که ممکن است بابت اتفاقی که قرار بوده بیافتد و نیافتاده وبالعکس)، باز هم دو راه داریم:

 1. جمله را با I wish I… آغاز کرده و ادامه آن را در زمان گذشته کامل بیان می کنیم.

I wish + subject pronoun + had + P.P +….

به مثال های زیر توجه کنید:

 • I wish I had closed the door.

کاش در را بسته بودم.

 • I wish I had done my homework.

کاش تکالیفم را انجام داده بودم.

 • I wish she had not driven fast.

کاش تند رانندگی نکرده بود.

 

 1. جمله خودر را با If only I شروع کرده و ادامه آن را در زمان گذشته کامل بیان می کنیم:

If only + subject pronoun + had + P.P +….

به نمونه های زیر توجه کنید:

 • I only I had called her earlier.

کاش زودتر با او تماس گرفته بودم.

 • If only I had passed my math exam.

کاش امتحان ریاضیم را پاس کرده بودم.

 • If only you had not done that.

کاش آن کار را انجام نداده بودی.

 

گاهی پیش می آید که اعمال دیگران باعث حسرت، ناامیدی یا پشیمانی شما می شوند. در چنین مواقعی می توانید از ساختارهای زیر بهره ببرید:

 1. از جمله پرسشی why didn’t… استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که حتما باید لحنتان طوری باشد که مخاطب متوجه شود که این یک سوال نیست بلکه یک مواخذه است!

مثال:

 • Why didn’t you do your homework?

چرا تکالیفت را انجام ندادی؟

 • Why didn’t you call me?

چرا با من تماس نگرفتی؟

 1. از جمله پرسشی how am/was … supposed to…. استفاده کنید. در واقع با استفاده از این ساختار می خواهید خود یا دیگران را تبرئه کنید!

مثال:

 • How am I supposed to tell him the truth?

چطور باید راستش را به او می گفتم؟

 • How was I supposed to know him?

از کجا باید می شناختمش؟

 

چگونگی ابراز ناامیدی  و حسرت به صورت رسمی:

در موقعیت های رسمی کمی باید حواسمان بیشتر جمع باشد. یعنی باید موقعیت و مخاطب را کاملا بسنجیم و از عبارات و واژگان مناسب استفا ده کنیم. ولی عبارتهایی وجود دارند که بسته به موقعیت می توانید از آنها استفاده کنید:

مثال:

 • What a shame!
 • That’s too bad!
 • I was so looking forward to…
 • What we had been led to expect was…