قید و صفت در زبان انگلیسی

Adjectives and Adverbs in English

 

در اکسیر “تعریف اجزای کلام در انگلیسی – Part of Speech” توضیح دادیم که در زبان انگلیسی، کلمات در هشت نقش مختلف ظاهر می شوند. در این اکسیر قصد داریم درباره دو نقش قید و صفت در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

 

Adjective (صفت در زبان انگلیسی):

از Adjective برای توصیف اسم ها (Nouns) و ضمایر (Pronouns) استفاده می شود. صفت قبل از اسم و بعد از افعال ربطی (Linking verbs) می آید.

 

قبل از اسم:

 • She broke the hot glass.
 • He has a black dog.
 • The small girl is crying.
 • What a beautiful day!

بعد از افعال ربطی:

 • She seems sad.
 • The flower is beautiful.
 • The weather became hot.
 • Ali’s dog is brown.

 

صفت های تفضیلی (Comparative adjectives) و صفت های عالی (Superlative adjectives) از انواع صفت هستند که با اضافه کردن …er/the…est یا استفاده از more…/the most… به صفت ها ساخته می شوند. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با این صفت ها مقاله Comparative and Superlative Adjectives (صفت های تفضیلی و عالی) را بخوانید.

 • He is short.
 • He is shorter than his brother.
 • He is the shortest person in the class.

Adverb (قید در زبان انگلیسی):

از قید برای توصیف فعل، صفت و سایر قیدها استفاده می شود. قیدها معمولا (نه همیشه) از اضافه کردن ly به آخر صفت ها ساخته می شوند.

 • My father drives slowly (‘slowly’ tells us about the verb ‘drive’).
 • I did my homework quickly.

شکل تفضیلی و عالی قید ها با استفاده از More/Most ساخته می شوند.

 • Nina talks loudly.
 • Nina talks more loudly than her sister.
 • Nina talks most loudly in the class.

صفت یا قید؟

یکی از مواقعی که بعضی از زبان آموزان در استفاده از قید یا صفت به اشتباه می افتند زمانی است است که به افعالی برمی خورند که هم به صورت معمولی کاربرد دارند و هم به صورت فعل ربطی. در چنین مواقعی بهترین کار این است که یک آزمایش انجام دهید. به این صورت که فعل را بردارید و به جای آن از To be استفاده کنید؛ اگر دیدید که هنوز جمله درست است و معنی می دهد پس فعل از نوع ربطی است. اما اگر دیدید که جمله بی معنی شد پس فعل از نوع معمولی است. به این مثال توجه کنید:

 • Nahid tasted the cake carefully.

 

در این جمله درباره عمل چشیدن صحبت می شود و در واقع “چشیدن” به عنوان یک فعل معمولی به کار رفته است. پس به درستی از قید استفاده شده تا فعل “چشیدن” توصیف شود .

 • The cake tasted good.

 

در این جمله فعل “چشیدن” در نقش فعل ربطی ظاهر شده است؛ چرا که “کیک” را توصیف می کند. اگر فعل Taste را از جمله حذف کنیم و به جای آن از is استفاده کنیم می بینیم که جمله کماکان معنی دارد. پس به درستی از صفت Good استفاده شده است.

 • My mother looked  tiredly at my messy bedroom.

در این جمله درباره عمل نگاه کردن صحبت می شود و در واقع “نگاه کردن” به عنوان یک فعل معمولی به کار رفته است. پس به درستی از قید استفاده شده تا فعل “نگاه کردن” توصیف شود.

 • She looks beautiful.

 

(Here we are using ‘look’ as a linking verb, to give more information about the person. We can replace ‘look’ with ‘are’ and the sentence still makes sense. So we need an adjective.)

 

در این جمله فعل “look” در نقش فعل ربطی ظاهر شده است؛ چرا که اطلاعات بیشتری درباره شخص به ما می دهد. اگر فعل look را از جمله حذف کنیم و به جای آن از is استفاده کنیم می بینیم که جمله کماکان معنی دارد. پس به درستی از صفت beautiful استفاده شده است.

 

نکات اکسیری درباره Adverbs:

همانطور که عرض کردیم بیشتر قیدها از اضافه کردن ly ساخته می شوند:

 • Quiet (adjective): Nader is always quiet.
 • Quietly (adverb): Shahin speaks quietly.

 

اگر صفتی به y ختم شود، ابتدا y را به i تبدیل کرده و سپس ly را اضافه می کنیم:

 

 • Easy (adjective): This problem looks very easy.
 • Easily (adverb): Shabnam rides horse easily.
 • اگر صفتی به e ختم شود، e را حذف کرده و سپس ly را اضافه می کنیم:
 • Gentle (adjective): horses are gentle animals.
 • Gently (adverb): I gently broke the bad news to Reza.

 

 • صفت های friendly, lovely, lonely, lively, silly خودشان به ly ختم می شوند و در نتیجه شکل قیدی ندارند. برای اینکه بتوانیم این گونه صفت ها را در نقش قید به کار ببریم می توانیم از ‘in a —way’ استفاده کنیم.
 • Javid askes Neda to marry him in a lovely way.

 

 • قیدهایی وجود دارند که از قاعده ly پیروی نمی کنند و اصطلاحا قیدهای بی قاعده (Irregular adverbs) نام دارند.
 • Fast (adjective): Shima is a fast driver.
 • Fast (adverb): She drives fast.
 • Early (adjective): I was early for the party.
 • Early (adverb): I arrived early.
 • Late (adjective): Tina is usually late!
 • Late (adverb): She gets up late on Monday mornings.

 

نکته مهم: Lately می تواند قید باشد، به شرط اینکه در معنای “اخیرا” استفاده شود:

 

 • David has been studying a lot lately.
 • Good (adjective): Taha is a good boy.
 • Well (adverb): He did well on his math exam.

 

نکته مهم: Well می تواند صفت باشد، به شرط اینکه در معنای “سلامت و تندرست” استفاده شود:

 • My grandpa is well.
 • Hard (adjective): Driving is hard!
 • Hard (adverb): Farid tried hard (‘hardly’ is also an adverb, but means ‘almost none’; see below).

 

نکته مهم: Hardly می تواند قید باشد، به شرط اینکه در معنای “به ندرت” استفاده شود:

 

 • Behzad hardly studies. (بهزاد تقریبا مطالعه نمی کند)

 

قیود و صفات، قید و صفت

   دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی