نگارش رایتینگ تسک ۲ دو سوالی؛ ترکیب دو سوال Non-Argumentative

در این اکسیر می‌خواهیم نگارش یک رایتینگ تسک ۲ دو سوالی را که ترکیب دو سوال Non-Argumentative است، برای شما توضیح بدهیم. با خواندن Rubric سوال شروع می کنیم. به صورت سوال دقت کنید:

  • Nowadays we are producing more and more rubbish.

Why do you think this is happening?

What can governments do to help reduce the amount of rubbish produced?

 نوع سوال چیست؟

اولین پرسش Non-Argumentative از ما یک Cause خواسته است. دومین پرسش Non-Argumentative هم از ما یک Solution می‌خواهد. می‌دانید که قبل از هر چیز ما باید یک Outline یا برنامه برای نوشته مان داشته باشیم. روال دو سوالی ها به این شکل است که Body paragraph اول را به سوال اول اختصاص می دهیم و Body paragraph دوم را به سوال دوم. Outline رایتینگ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 Body Paragraph 1:

CAUSES

Using disposable substances

Chemical packages for all new products

Not segregating our trash

Body Paragraph 2:

SOLUTIONS

Using separate rubbish bins and segregate trash

Withdrawing the consumerism habit

نگارش مقاله Non-Argumentative + Non-Argumentative آیلتس

پاراگراف مقدمه مقاله دو سوالی آیلتس

طبق معمول با پاراگراف Introduction شروع می‌کنیم. به شما یادآوری می کنیم برای اینکه پاراگراف Introduction ما غیر کلیشه ای باشد، می توانیم Outline و Paraphrase مان را با همدیگر ترکیب کنیم البته این ترکیب نباید ظاهر کلیشه ای داشته باشد. به این پاراگراف دقت کنید:

To my knowledge, there are three major causes and I can think of two possible solutions for the non-stop increasing rate of rubbish production which makes the globe filthier and uglier day by day.

 

این یک پاراگراف مختصر، مفید، دارای Paraphrase و Outline و بدون کلیشه است – مشاوره آیلتس.

 

طرح الگوهای پاراگراف های بدنه مقالات آیلتس

مجددا نگاهی به الگوهای Body paragraph می‌اندازیم:

THE EXTENDED DEFINITION  

 

THE BODY PATTERNS

 THE LISTING 
 THE CAUSE & SOLUTION 
 SINGLE ITEM ONLY )e.g. IMPORTANCE( 

 

استفاده از الگوی Listing

برای نوشتن Body paragraph این رایتینگ از الگوی Listing استفاده می کنیم. به این صورت که Cause اول و دوم را در Body paragraph اول می نویسیم سپس Solution ها را در Body paragraph دوم شرح می دهیم. شکل دیگری که می توانیم Essay مان را بنویسیم به این صورت است که Cause اول را درBody paragraph اول بنویسیم و به دنبال آن Solution اش را مطرح کنیم. البته این به شرطی است که یک راه حل یا همان Solution، فقط برای یک Cause باشد و Solution دیگر مختص به Cause دیگر. اما در این رویکرد همه ی Solution ها می توانند همه ی Cause ها را کاور کنند و راه حل یا Solution این مسئله، یک راهکار کلی برای این مشکل است.

به Body paragraph اول توجه کنید:

First of all, this almost new culture of using disposable substances has turned us into mass producers of waste materials; that is, people (my own family included) believe that using disposable containers and packages is more hygienic, convenient and comfortable; therefore, they have been making a lot of them for the past few years. Moreover, nearly everything we use recently is packaged in plastic or other chemical materials that we dispose of them after using them. Visiting a mall and its products proves that. Additionally, we do not even segregate the stuff we get rid of; i.e., people put all of their waste all together in one bag and then these bags are carried somewhere out of the residential area to be buried. I see that quite a lot everyday everywhere I go.

 

در این پاراگراف Introduction سه Cause و Support آن ها شرح داده شده است. نویسنده به شکلی از تجربیات و دانش خودش هم مثال زده است. (مثل my own family included) معمولا در Essay های آکادمیک، از کلمات ربطی مثل i.e.، به معنی in other words یا e.g. به معنی For example را استفاده نمی شود. از این عبارات بیشتر در یک Essay خنثی یا شاید Informal استفاده می شود اما از آنجایی که این Essay یک Essay در ماژول جنرال ترینینگ است، نیازی به حساسیت زیاد نیست. حتی در Essay های آکادمیک هم قرار نیست صد درصد آکادمیک نوشت. البته این موضوع چیزی است که ما از آنالیز Essay های ممتحن ها ی آیلتس استخراج کرده ایم.

به Body paragraph دوم توجه کنید:

خب در ادامه به سراغ Body paragraph دوم می رویم، الگوی Body paragraph دوم را هم Listing انتخاب می کنیم. Solution ها پشت سر هم ارائه می کنیم. به Body paragraph دوم توجه کنید:

It is a constructive idea that without hesitation, members of each society begin to learn how to use separate rubbish bins; in other words, they put variant waste in different places in order that the recyclable trash, get converted into basic materials through chemical processes. Materials such as glass, plastic and all other chemical-made substances can simply get recycled and it has to become second nature for everyone. Furthermore, schemes ought to be implemented so that human beings withdraw the consumerism habits, learn to live frugally, and eventually produce less junk. For all of that, the government is in charge.

 

در Body paragraph دوم دو راهکار یا Solution برای مشکل تولید روزافزون زباله مطرح شده است.

در بخش نهایی به قسمت conclusion می رسیم. همان طور که به خاطر دارید این پاراگراف دو بخش داشت. یک بخش Restatement یا Summary که موضوع Rubric به علاوه topic ها را در یک جمله خلاصه می شود و بخش بعدی که Clincher است و در این قسمت باید یک Final Impressionیا تاثیر نهایی روی مخاطب نوشته مان بگذاریم.

نگارش مقاله Non-Argumentative + Non-Argumentative آیلتس

به پاراگراف Conclusion توجه کنید:

It is out of the question letting the developing amount of garbage production progress; hence, it is now or never bringing a halt to this mess of junk production whether the environment of our beloved planet earth is to be saved or soon it will get too late undoubtedly.

 

در قسمت Clincher یک Warning یا هشدار داده شده است که اگر خیلی زود به مسئله ازدیاد زباله رسیدگی نشود، طبعا مشکلات جبران ناپذیری به کره زمین وارد خواهد شد.

حالا شما یاد گرفته اید که چگونه یک Essay دو سوالی متشکل از دو سوال Non-Argumentative را برنامه ریزی کرده و بنویسید.

این مقاله اکسیری هم به پایان رسید. حالا وقت این است که به سراغ تمرین ها در کتاب iWrite تان بروید: لینک دوره های آنلاین آیلتس:

دوره آنلاین رایتینگ آیلتس | پکیج رایتینگ آیلتس

 

نگارش مقاله Non-Argumentative + Non-Argumentative آیلتس