پیشوند و پسوند در انگلیسی

Affixes: Prefixes and Suffixes

 

تعریف افیکس ها

افیکس ها Affixes در دو دسته ی پیشوند ها (prefixes) و پسوندها (suffixes) قرار می گیرند. پیشوندها در واژگان انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به قبل کلمات اضافه شده و در معنای آن ها تغییرات ایجاد می کنند. مثلا پیشوند re با چسبیدن به فعل  Actمعنای آن را از کنش (act) به واکنش (react) تغییر می دهد.

به همین شکل، پسوندها در لغات انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به بعد کلمات اضافه شده و تغییراتی در اجزای کلام ایجاد می کنند. مثلا پسوند -ize با چسبیدن به صفت final، آن را از نهایی (صفت) به نهایی کردن (فعل) تغییر می دهد.

با دانستن تعداد محدودی از پیشوندها و پسوندها، می توانید دامنه لغات خود را گسترش دهید و راحت تر Paraphrase کنید.

 

تعدادی از پشوندهای زبان انگلیسی

Prefix Meaning Example
a-, an- without – ِبدون amoral, atypical
ante- before – قبل از antecedent, antenatal
anti- against – مخالفِ anti-establishment
auto- self – خود autopilot
circum- around – اطرافِ circumvent
co- with – با co-conspirator, co-pilot
com-, con- with – با companion, contact
contra- against – مخالفِ contradiction
de- off – خارجِ delist, devalue
dis- not – مخالفِ، عکسِ disappear
en- put into – داخل قرار دادن enclose, envelop
ex- out of, former – بیرونِ extract, ex-governor
extra- beyond, more than – فرایِ extracurricular
hetero- different – متفاوت با heterosexual
homo- same – یکسان با homonym, homophone
hyper- over, more – بیشتر از hyperactive
il-, im-, in-, ir- not, without – بدونِ، illegal, impractical, inconsiderate, irresponsible
in- into – داخلِ insert
inter- between – بینِ internet, intersection,
intra- inside – درونِ intranet, intravenous
macro- large – بزرگ macronutrients
micro- small – کوچک microscope
mono- one – یک monocle
non- not, without – بدونِ nonentity, nonstarter,
omni- all, every – همه یِ omnipresent, omniscient
post- after – بعد از post-mortem
pre-, pro- before, forward – قبل از precede, project
sub- under – زیرِ submarine, substandard
syn- same time – همزمان با synchronize
super- above – بالا supervisor, superhuman
trans- across – در عرضِ transmit
tri- three – سه (برابر) tripod, triceratops
un- not – نیست undone, unfinished,
uni- one – یک unicorn, unilaterally

 

 

تعدادی از پسوندهای زبان انگلیسی

Suffix Meaning Example
-able, -ible can be done – قابل انجام comfortable, passable
-al, -ial having the characteristics of – دارای همچین ویژگی هایی personal
-ed past-tense verbs (weak verbs) – تبدیل کننده افعال با قاعده به گذشته ساده danced, jumped
-en made of – ساخته شده از (فیزیکی) golden, wooden
-er comparative – مقایسه های تفیلی tidier, nicer
-er, -or one who – فاعلی، انجام دهنده actor, narrator, worker
-est superlative – مقایسه عالی (برترین) nicest, greatest
-ful full or full of – پر (از) cupful, careful
-ic having characteristics of – دارای همچین ویژگی هایی linguistic, sarcastic
-ing verb form (present participle and gerund) dancing, singing
-ion, -tion, -ation, ition act or process – پسوند های اسم ساز کنشی attraction, attrition
-ity, -ty state of – حالتِ humility, infinity
-ive, -ative, itive adjective form of a noun – شکل صفت از اسم expensive, plaintive
-less without- بدونِ topless, fearless
-ly adverb ending- پسوند قیدساز nicely, quickly
-ment action or process- کنش یا پروسه enjoyment, entrenchment
-ness state of, condition of- حالتِ eagerness, kindness
-ous, -eous, -ious possessing the qualities of – دارای همچین ویژگی هایی erroneous, joyous
-s, -es plural – جمع tables, foxes
-y characterized by – دارای همچین ویژگی هایی fatty, happy, jumpy

پیشوند و پسوند در انگلیسی

پیشوند و پسوند در انگلیسی