در این مقاله اکسیری می خواهیم ساختارهای موازی یا Parallel Structures را برایتان توضیح بدهیم. ساختارهای موازی یا موازی نویسی، یعنی اینکه الگو یا Patternی که برای کلمه ها یا عبارت ها استفاده می کنیم در یک سری از شرایط خاص، اهمیت و درجه یکسانی داشته باشد.

قطعا می دانید که موازی به چه معنا است. این موازی نویسی یا ساختار موازی می تواند در 3 دسته اتفاق بیوفتد.

 

دسته های ساختارهای موازی

در سه دسته، باید حواسمون به موازی بودن اطلاعات باشد. این سه دسته عبارتند از:

  • Words and Phrases
  • Clauses
  • Lists After a Colon

 

 دسته اول: ساختارهای موازی با کلمات و عبارات

Level 1: Parallel Structure with Words and Phrases

به این مثال نگاه کنید:

Kevin likes jogging, swimming, and to ride a bike.

به نظر شما ایراد این جمله کجاست؟

اگه دقت کنید بعد از فعل Like، سه عبارت آورده شده که همه مصدر هستند:

Jogging, Swimming, To Ride a Bike

اما مصدر ها یا باید همهgerund  باشند یا باید همه To + Infinitive باشند.در غیر اینصورت، جمله ما موازی نیست. پس ما این جمله را اصلاح می کنیم و می گوییم:

Kevin likes jogging, swimming, and riding a bike.

 

مثال شماره 2

این جمله parallel نیست. چرا؟

The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and in a detailed manner.

اگه دقت کنید،quickly  یک قید حالت (Adverb of Manner) است و  accuratelyهم یکی دیگه اماin a detailed manner یک عبارت حرف اضافه است. این هم قید است اما چون با حرف اضافه شروع شده در واقع موازی نیست. ما این را هم باید عوض کنیم و به یک قیدmanner  عادی تبدیل کنیم. به صورت قیدی که معمولا هم آخرش ly دارد. پس درستش می کنیم و می گوییم:

The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and thoroughly.

کلمه ی thoroughly را به جای in a detailed manner آوردیم و این شد دسته اول.

 

دسته دوم: ساختارهای موازی با کلازها Clauses

Level 2: Parallel Structure with Clauses

 

اگر نمی دانید کلاز یا جمله واره یا بند یا clause چی هست، حتما اکسیرشو را تماشا کنید و ساختار جمله را ببینید و باclause  آشنا بشید. این مثال را که اینجا آوردیمParallel  نیست:

the salesman expected that he would present his product at the meeting, that there would be time for him to show his slide presentation, and that questions would be asked by prospective buyers.

بخاطر اینکهthat clause  سوم بصورت مجهول آورده شده و این در حالتی است که دو تای قبلی آن بصورت معلوم آورده شدند. در نتیجه، ما باید این را همactive  کنیم یا اینکه همه راpassive  کنیم که جمله ما موازی باشد و ساختار موازی آن رعایت شده باشد. پس آن را اصلاح می کنیم:

… that prospective buyers would ask him questions.

خب یک مثال دیگه در دسته clause داریم:

The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and to do some warm-up exercises before the game.

اصلاح شده و موازی شده آن می شود:

The coach told the players that they should get a lot of sleep, not eat too much, and do some warm-up exercises before the game.

شما بگویید چرا؟

 

دسته سوم: ساختارهای موازی با لیست بعد دونقطه

Level 3: Parallel Structure with Lists after a Colon

لیستی که ما بعد از دونقطه میاریم هم بایدparallel  باشه. به عنوان مثال:

This dictionary can be used to find the following: word meanings, pronunciations, correct spellings, and looking up irregular verbs.

عبارتLooking up irregular verbs  یک عبارت Gerund هست که باید این را مثل قبلی ها شود:

This dictionary can be used to find the following: word meanings, pronunciations, correct spellings, and irregular verbs.

 

بسیار خب. ساختارهای موازی هم به اتمام رسید. شما در نوشته هایتان و در صحبت کردن های خود خیلی نقاط ایراد ساختارهای موازی دارید و اصلا حواستان نیست. برای همین است که رایتینگ شما، در آزمونی مثل آیلتس، روی نمره ی 5 الی 5/5 گیر کرده است. یا، اصلا هرجای دیگه مسئله دارید و نمی توانید پیشرفت کنید، احتمال دارد مساله ساختارهای موازی باشد. پس توصیه می کنیم خوب این مطلب را یاد بگیرید

 

تمرین ساختارهای موازی

یک سری متن انگلیسی بردارید و آن ها را آنالیز کنید و ببینید نویسنده ها، کجاها حواسشان بوده ساختار ها را حتما موازی کنند و بعد به نوشته های قبلی خودتان نگاه کنید. ببیند کجاها باید موازی می شده که اصلا شما نمیدانستید Parallel Structures چی هست وخب قاعدتا استفاده نکردید. سعی کنید آن ها را اصلاح کنید، یاد بگیرید و از این به بعد حواستان به ساختارهای موازی در رایتینگ باشد.