شما میبایست در آزمون تعیین سطح خود آکادمی اکسیر شرکت بفرمایید!لطفا آخرین فرصت شرکت در آزمون را به تاریخ شمسی بنویسید.