سطح

Beginner 1

Beginner

در این سطح کتاب اصلی که سر کلاس تدریس می شود کتاب English File سطح  Beginnerویرایش سوم است. در این ترم 6 درس ابتدایی این کتاب آموزش داده می شود و در انتهای این دوره زبان آموزان قادر هستند خودشان را کامل به زبان انگلیسی معرفی کنند، اشخاص و اشیا را با صفات مختلف توصیف کنند و در رابطه با روتین زندگی خودشان و دیگران صحبت کنند. کتب کامل کننده این دوره(Basic)  Tactics for listening برای تقویت مهارت شنیداری و Essential grammar in use  برای رفع مشکلات گرامری می باشند.