جملات شرطی نوع سه

Third Conditional Sentences

 

در این اکسیر می خواهیم راجع به ساختار جملات شرطی نوع سه در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم.

 

ساختار جملات شرطی نوع سه  Third Conditional Sentences – Structure

درست مثل بقیه جملات شرطی ، جملات شرطی نوع سه هم دو Clause دارد. یک IC و یک DC. Main Clause و If Clause.

 

If Clause(DC)

Main Clause(IC)

Past Perfect                                                                        

would (= ‘d)

could         + have + Past participle

should

might

Past Perfect Progressive                                             

Past Perfect Passive                                           

مثال:

If Clause(DC)

Main Clause(IC)

If Broody had helped                           

we would (= ‘d)

we could             + have

we should            succeeded   

If Broody had being helped                        

If we had been helped by Broody             

جمله اول: اگر برودی کمک کرده بود، ما موفق شده بودیم یا میتونستیم موفق بشیم یا شاید موفق می شدیم یا باید موفق می شدیم.

به هر حال هیچکدام اتفاق نیفتاده است. نه If Clause  و نه Main Clause.

و قطعا میدونید مثل بقیه شرطی ها، If Clause و Main Clause میتوانند جا به جا شوند و (،) حذف می شود.

If Clause(DC)

Main Clause(IC)

If broody had helped.

If broody had being helped.

If we had been helped by broody.

We would (=‘d) have                              

We could have       succeed                    

We should have                                   

We might have

وقتش رسیده جملات شرطی نوع سه را تمرین کنید، بر ساختارش (If Clause و Main Clause) تسلط کامل پیدا کنید که بعد به سراغ مفاهیم، کاربرد و مثال هایش برویم و بتوانید ازش استفاده کنید.

مفهوم و کاربرد جملات شرطی نوع سوم   Third Conditional Sentences Concept – Past Unreal

این مفهوم به این معناست که این اتفاق در گذشته نیفتاده و الان خیلی دیره که بخواد اتفاقی بیفته. در واقع کسی که جمله شرطی نوع سه استفاده میکند، یا دارد پشیمانی خود را ابراز میکند و یا دارد درباره شخص دیگری صحبت میکند و آن را Criticize یا سرزنش میکند.

مثال:

Absent!

If I had been there years, I would have taken a picture with it.

It means that: He was not there; thus, he is not in the picture!

فرد آنجا نبوده پس داخل عکس نیست بنابراین جمله به این معناست که: اگر اونجا بودم، باهاشون عکس گرفته بودم. یعنی: اونجا نبودم پس باهاشون عکس نگرفتم.

در واقع جمله دارد بیان پشیمانی می کند.

 

مثال دیگر:

Liar Liar!

I would have believed you if you had not lied to me before.

It means that: He told lies before; thus, she cannot trust him anymore.

اگر قبلا بهم دروغ نگفته بودی باورت میکردم.

هر دوی این ها مخالفشون در گذشته اتفاق افتاده یعنی فرد به دیگری دروغ گفته و اون حرفشو باور نکرده.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

Being overweight

If I had stopped eating too much, I would not have become too overweight.

اگر پرخوری را متوقف کرده بودم اینقدر چاق نشده بودم یا اضافه وزن پیدا نکرده بودم.

یعنی: پرخوری را متوقف نکردم و اضافه وزن پیدا کردم.

Vaccinated!

If I had not been vaccinated, I might have died.

اگر واکسن نزده بودم، احتمالا مرده بودم.

یعنی: واکسن زدم و نمردم.

A mistake!

If I had not made that stupid mistake, she would/could/might not have left.

الان وقتشه فکر کنید و ببینید در مورد چه مسایلی در زندگیتون regretful هستید یا پشیمونید یا اینکه اطرافیانتون چه کارهایی کردند که شما میخواهید سرزنششون بکنید.

جملات شرطی نوع سه جایی هست که شما میتونید در مورد پشیمانی یا سرزنش کردن صحبت کنید.

خوب تمرین کنید تا یادش بگیرید.