جشنواره قربان تا غدیر! از دستش ندی! ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان به جای ۵.۴۳۲.۰۰۰ تومان! جشنواره
 ورود / ثبت نام
جشنواره قربان تا غدیر! از دستش ندی! ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان به جای ۵.۴۳۲.۰۰۰ تومان! جشنواره
0
0

زمان های انگلیسی در یک نگاه

103503 بازدید
زمان های انگلیسی در یک نگاه

زمان های انگلیسی در یک نگاه

Tenses in English Language in a Glimpse

 

در این مقاله اکسیری به معرفی زمان های انگلیسی در یک نگاه می پردازیم و در خصوص تمام زمان ها به صورت کلی توضیح مختصری ارائه خواهیم کرد 🙂

 

زمان های انگلیسی در یک نگاه

 

زمان حال ساده: (Present Simple)

این حالت فعل به عملی اشاره دارد که همیشه و در همه حال به عنوان یک حقیقت، واقعیت و عادت در حال انجام است و همیشه تکرار پذیری دارد (همانطور که در دیاگرام می بینیم یک نقطه سبز که همیشه انجام می شود).

I always play football. من همیشه فوتبال بازی می کنم

She goes to park every day. او هر روز به پارک می رود

Birds migrate in autumn. پرنده ها در پاییز مهاجرت می کنند

حال ساده استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال ساده در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان حال استمراری: (Present Continuous)

به عملی اشاره دارد که همین الان در زمان حال در حال انجام شدن است (فلش های سبز).

I’m writing now. من الان دارم مینویسم

She is studying at the moment. اون الان داره مطالعه می کنه

زمان حال استمراری به عملی که مداوم درحال تغییر باشد نیز اشاره دارد.

The cost of life is increasing nowadays. این روزها هزینه ی زندگی در حال افزایش است

The number of PhD students is increasing. تعدد دانشجویان دکترا در حال افزایش است

و همچنین به یک قرار شخصی در آینده نزدیک در زمان و مکان مشخص نیز اشاره می‌کند.

We are having a party in John’s house tomorrow night. فرداشب خونه ی جان مهمونی داریم

I’m visiting my doctor next week. هفته دیگه با دکترم ملاقات دارم

حال استمراری استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال استمراری در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان حال کامل: (Present Perfect)

حال کامل یا ماضی نقلی عملیست که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و ممکن است در زمان حال تمام شده باشد یا تا آینده ادامه یابد. (خط مقطع سبز رنگ که در گذشته دور یا گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند).

I have been a teacher since 2005. از سال 2005 دکترم

I have lived in this house for two years. دوساله که تو این خونه زندگی می کنم

ماضی نقلی، همچنین، در انگلیسی یک تجربه در گذشته که زمان آن را نمی گوییم.

I have been to Turkey once so far. تاحالا فقط یک بار ترکیه بوده ام

I have eaten Sushi. سوشی خورده ام

حال کامل برای عملی که اخیراً انجام شده نیز استفاده می شود:

Have you finished your homework? تکالیفت رو تموم کرده ای؟

Yes. I have just finished it. بله، همین الان تمومش کردم

و یا برای اعلام انتظار پرسش کننده:

Have you finished your homework yet? هنوز تکالیفت رو تموم نکردی؟

I have already finished it. چرا تموم کردم

I haven’t finished it yet. نه هنوز تموم نکردم

 

حال کامل یا ماضی نقلی استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال کامل در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان حال کامل استمراری: (Present Perfect Continuous)

عملی که از گذشته تا الان در حال انجام شدن بوده است و تاکید به استمراری بودن این عمل دارد (خط سبز ممتد). فعل باید در این ساختار Action باشد.

I have been studying English since morning.

It has been raining since last night.

 

حال کامل مستمر استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال کامل استمراری در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان گذشته ساده: (Past Simple)

گذشته ساده عملیست که در گذشته در زمان مشخصی انجام شده است (دایره مشکی).

I visited the president in 2005. سال 2005 رئیس جمهور رو ملاقات کردم

I ate fish last night. دیشب ماهی خوردم

گذشته ساده چندین استفاده دارد. توضیحات کامل را در اکسیر گذشته ساده در گرامر انگلیسی بینید.

 

گذشته استمراری: (Past Continuous)

گذشته استمراری بیانگر عملی است که در گذشته در حال انجام شدن بوده است (فلش های مشکی) و معمولا با یک حال ساده ترکیب می شود.

I was washing the dishes when I cut my finger. داشتم ظرف هارو میشستم که دستم رو بریدم

I was doing exercises while she was listening to music. وقتی من داشتم تمرین می کردم اون داشت موزیک گوش میداد

توضیحات و مفاهیم را با جزئیات بیشتر در اکسیر گذشته استمراری را بخوانید.

 

گذشته کامل: (Past Perfect)

گذشته کامل در فارسی معادل ماضی بعید بوده و عملی است که در گذشته، قبل از عمل دیگری انجام شده و به عبارتی برای حرکت رو به عقب در زمان است (خط مقطع مشکی).

I had finished reading this book before you came. وقتی اومدی خوندن کتاب رو تموم کرده بودم

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است.

توضیحات بیشتر را در اکسیر گذشته کامل یا ماضی بعید بخوانید.

 

گذشته کامل استمراری: (Past Perfect Continuous)

همان گذشته کامل اما به صورت استمراری قبل از کار دیگری اتفاق افتاده است (خط مشکی ممتد).

I had been studying English before you came.

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است و گرامر گذشته کامل استمراری در این جمله تاکید می کند که آن کار به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

توضیحات بیشتر را در اکسیر گذشته کامل استمراری بخوانید.

 

آینده ساده: (Future Simple)

آینده ساده را می توان با ساختار to be going to و فعل کمکی مدال Will ساخت.

مثال از ساختار to be going to

I’m going to build a super car! یک ماشین عالی خواهم ساخت

مثال از آینده ساده با فعل will

I will travel abroad.

I will help you.

It will rain in spring.

هردو ساختار to be going to و فعل کمکی مدال Will مفاهیم و استفاده هایی دارند. مطالب مرتبط به خودشان را مطالعه کنید. درضمن، مطلب آینده ساده نیز می تواند در این مورد روشنگر باشد.

 

آینده استمراری: (Future Continuous)

اگر کاری در آینده در حال انجام شدن باشد، برای بیانش از آینده استمراری استفاده می شود (فلش قرمز).

I will be travelling tomorrow this time. فردا این موقع در حال سفر خواهم بود

آینده استمراری یا آینده مستمر را مطالعه کنید.

 

آینده کامل: (Future Perfect)

عملی که ممکن است در گذشته خیلی دور و یا در زمانی در گذشته شروع شده و یا حتی همین الان در زمان حال شروع شود و یا اینکه در آینده شروع شود؛ ولی پایان کار زمانی در آینده خواهد بود و پایان خواهد یافت (خطوط مقطع قرمز). این گرامر می گوید فلان اتفاق در فلان زمان آینده پایان یافته خواهد شد.

You will have finished this course by the end of the summer. انتهای این تابستون که بشه این دوره رو تموم کرده ای

The workers will have finished the bridge by the end of 2030. تا انتهای 2030 کارگران (ساختنِ) این پُل رو تمام خواهند کرد

 جزئیات بیشتر را در آینده کامل بخوانید.

 

آینده کامل استمراری: (Future Perfect Continuous)

عملی که در آینده تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دار (خط ممتد قرمز).

I will have been finishing this book by the end of this week.

جزئیات بیشتر را در آینده کامل استمراری بخوانید.

 

آینده در گذشته

با استفده از فعل مودال would، که برای فرض کردن استفاده می شود، می توان ساختارهایی خلق کرد که بیانگر آینده ای متصور در گذشته است.

 

آینده ساده در گذشته: (Future Simple in the Past)

فردی در گذشته گفته که کاری را در آینده انجام خواهد داد. این کار که قرار بود در آینده انجام شود ممکن است که انجام شده باشد و یا اینکه آینده آن ممکن است همین امروز باشد و یا اینکه هنوز رخ نداده باشد. به همین دلیل نمی توان محل آن را در دیاگرام مشخص کرد (این ساختار در نقل قول های غیر مستقیم نیز استفاده می شود):

My Father told me that he would buy a car for me. پدرم می گفت که یک ماشین برام خواهد خرید

 

آینده استمراری در گذشته : (Future Continuous in the Past)

یک عمل که در آینده ( آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) و فرض می شود حال انجام شدن باشد:

He said that he would be travelling all over the world then. گفت که اون موقع در حال مسافرت به دور دنیا خواهد بود

 

آینده کامل در گذشته: (Future Perfect in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد.

He Told me that he would have built a house by the end of paying his debts. گفت که در انتهای پرداخت بدهی هاش، یه خونه هم ساخته است

 

آینده کامل استمراری در گذشته: (Future Perfect Continuous in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دارد.

He said that he would have been finishing his thesis by the end of this year.

 

این نکته قابل توجه است که بسیاری از این زمان ها کاربرد بسیار کمی دارند و به دلیل اینکه زبان رو به سادگی می‌رود، زمان های ساده به ویژه در حالت های آینده بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله اکسیری تمامی زمان های انگلیسی در یک نگاه معرفی شدند. توضیحات مفصل هر زمان در دیگر مقالات اکسیر قابل مشاهده هستند.

 

زمان های انگلیسی در یک نگاه

https://exiracademy.org/?p=20964
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

35 نظر در مورد زمان های انگلیسی در یک نگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام خسته نباشین ببخشین دوتا سوال داشتم خدمتتون ممنون میشم جواب بدین… چرا بعد از believed, are درجمله زیر بکاررفته وare believed چه زمانی میشه ممنون میشم
  More than 50000 people are believed To have been killed in the esrthquake that occerred last
  یه سوالی دیگه درجمله زیر بعد i میتونیم have been told بکارببریم یاباید have toldویا would tell بکارببریم
  i am so angry about the noise. I…. my neighbors so many times to stop playing the music so loud but they dont care!

  لایک

  1. شادی خانم عزیز سلام،
   خداروشکر مطلب براتون مفید بوده.
   این یک ساختار هست: somebody is belived to …
   به معناست که اعتقاد بر این است که فلانی، فلان است یا فلان کار را میکند.
   جمله ی شما Active هست و have been told مجهوله. باید اینطوری بگید:
   I have told my neighbors to stop …

   2

  2. سلام در جمله اول چون گفته (بیش از 50000هزار مردم یا افراد ) پس باید از are استفاده کرد چون بیش از یک نفر هست. , و در جای خالی دوم هم have told ‘گزینه صحیح است.

   2

 2. سلام
  من خودم زبانم نسبتا خوبه و برای جمع بندی این مقاله رو مرور کردم قاعدتا اگر مثال های بیشتری بزنین خیلی بهتره
  ولی دمجموع مقاله خوبی بود
  ویک چیز دیگه سعی کنین سایتتون رو بیشتر معرفی کنین چون 100% کسی که اول راهه به این مطالب نیاز خوبی داره

  1

  1. علی اقای عزیز سلام،
   درود بر شما و زبان خوبتون. حتما چقدر خوب. شما هم مارو حمایت و به بقیه معرفی کنین.

   2

  1. ممنون خیلی کامل بود فقط شکل های منفی و سوالی رو هم اگه بگین کاملت میشه ممنون بابت توضیحات عالی

   2

   1. کیان عزیز سلام،
    وارد لینک هر کدوم از زمان ها که بشید، ساختار کامل مثبت منفی و سوالی آموزش داده شده.

    1