فعل کمکی مُدال Shall

English Grammar – Modal Auxiliary: Shall

فعل کمکی مدال Shall‌ هم جزء انواع افعال مودال انگلیسی است که به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. مودال Shall‌ استفاده های زیادی دارد اما در اینجا تنها به متداول ترین آن اشاره می شود. حتی Native Speaker‌ ها نیز دیگر از Shall‌ استفاده نمی کنند مگر برای همین استفاده های محدود. به مثال زیر دقت کنید.

It’s cold. Shall I close the window?

 

نکته: ساختار منفی مودال فوق Shall not‌ و به اختصار Shan’t‌ است که اصلا متداول نیست.

I shan’t let the children bother you.

در ادامه به کاربردها و استفاده های فعل کمکی مودال Shall می پردازیم.

 

استفاده اول فعل کمکی مُدال Shall: پیشنهاد

 Modal Auxiliary Shall, Concept 1: Offer

در حال حاضر، فعل کمکی Shall تنها برای پیشنهاد دادن در حالت سوالی مورد استفاده قرار می گیرد.

Shall I get a pizza for dinner tonight?

 

استفاده دوم فعل کمکی مُدال Shall: قوانین رسمی مکتوب

 Modal Auxiliary Shall, Concept 2: Formal written regulations and rules

فعل Shall همچنین در یک فضای رسمی برای اعلام قوانین دیده می شود. در این حالت معمولا جمله با استفاده از ساختار مجهول یا Passive Voice نوشته می شود.

A record shall be kept of all students arriving late to class. (= school regulations)

Members of the board of directors shall be elected annually. (= company regulations)

 

   دوره‌ی آنلاین زبان     کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس