جملات شرطی نوع دو

Second Conditional Sentences

 

در این اکسیر می خواهیم به جملات شرطی نوع دو در زبان انگلیسی بپردازیم.

 

ساختار جملات شرطی نوع دو   Second Conditional Sentences – Structure

همانطور که در اکسیر ساختار کلی جملات شرطی گفته شد یک جمله شرطی دو بخش دارد. بخش اول If Clause و بخش دوم Main Clause. در یک جمله ی شرطی نوع دو، If Clause می تواند در زمان هایی که در لیست آمده باشد.

+ base form of verb

Main Clause(IC)

If Clause(DC)

Would (= ‘d)

Could

Should

Might

 

Past simple

Past progressive

Modals

 

به مثال ها توجه کنید:

Main Clause(IC)

If Clause(DC)

we would (= ‘d)

we could

we should            succeed.

we might

If Broody helped,… 

If Broody was helping,…

If Broody could help,…

 

 

     کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس

همانطور که قبلا گفتیم در یک جمله ی شرطی می توانیم جای If Clause و Main Clause را برعکس کنیم و ویرگول را از جمله حذف کنیم و همچنین Capitalization هم عوض می شود. یعنی حرف اول if به صورت کوچک یا Small نوشته می شود و حرف اول Main Clause به صورت Capital نوشته می شود.

 

e.g. We would succeed if Broody helped.

e.g. We could succeed if Broody was helping.

e.g. We should succeed if Broody could help.

 

زمان این رسیده است که ساختار جملات شرطی نوع دوم را تمرین کنید تا بر روی آنها تسلط کافی پیدا کنید.

مفهوم و کاربرد جملات شرطی نوع دوم  Second Conditional Sentences Concept – Present/Future Unreal

می خواهیم بدانیم که یک جمله شرطی نوع دو چه کاربرد هایی دارد.این جمله در حال و آینده Unreal است و غیرواقعی است و تصور می کنیم که به این شکل باشد.

با یک مثال بیشتر متوجه می شوید:

A Fortune:

If I had a huge amount of money, I would immigrate to Canada.

اگر یه عالمه پول داشتم به کانادا مهاجرت میکردم.

همچنین همانطور که قبلا گفتیم بجای فعل Would میتوانیم از فعل های Could , Might  و Should استفاده کرد.

If I had a huge amount of money, I might immigrate to Canada.

If I had a huge amount of money, I could immigrate to Canada.

If I had a huge amount of money, I should immigrate to Canada.

یک مثال دیگر:

If a cheetah attacked me, I would climb a tree.

فرد تصور یا فرض میکند و Hypothetical است.

 

   دوره آیلتس    دوره‌ی آنلاین زبان 

 

 

یک مثال دیگر:

An Attacking bull!

I would run as fast as possible if a bull attacked me.

 

An animal you want to be.

I would be a bird if I could be an animal.

 Or

If I could be an animal, I would be a bird.

حواستان باشد که اگر فعل To be را بخواهیم در جمله شرطی نوع دو در If Clause بیاوریم فقط ازWere استفاده میکنیم و از Was استفاده نمی کنیم. البته Were از جهت Grammatically درست می باشد و ممکن است به صورت Informal در فیلم بشنوید که از Was هم استفاده بشود ولی اگر میخواهید Academically زبان را یاد بگیرید باید از فعل Were استفاده بکنید.

مثال:

If I were a bird, I would fly far far away.

If I were you, I would change my lifestyle.

If it were my car, I would be more careful.

یک ساختاری داریم To be گذشته بعلاوه ی Infinitive (مصدر= To + Base form):

Verb + To + Base form of verb

این ساختار به این معناست که اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، همچین اتفاقی خواهد افتاد و در جملات شرطی نوع دو از این استفاده میکنیم.

توضیح مقداری نامشخص است مثال را ببینید:

If I were to travel around the world, I would need more money.

اگر قرار باشد که دور دنیا را بگردم و سفر کنم، پول بیشتری احتیاج دارم.

باز هم یک hypothetical situation است.

یک مثال دیگر:

If I were to buy a house, I would definitely choose this neighborhood.

اگر قرار باشه یه خونه بخرم، قطعا این محله را انتخاب میکنم.

مفاهیم کاربردی جملات شرطی نوع دو به پایان میرسد. الان وقتشه که تمرین بکنید و خوب Imaginary Hypothetical را یاد بگیرید و از آنها در production هاتون استفاده کنید.