زمان گذشته استمراری در گرامر انگلیسی

Past Continuous Tense

 

گذشته‌ی مستمر یا زمان گذشته‌ استمراری (Past Progressive/Continuous) در زبان انگلیسی یک ساختار منحصر به فردی داشته اما دارای سه مفهوم و کاربرد است.

 

ساختار گذشته مستمر یا استمراری در گرامر انگلیسی

ساختار مثبت گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی:

گذشته استمراری به این شکل ساخته می شود:

فاعل + فعل to be + شکل ساده فعل اصلی + -ing + بقیه اجزای جمله

 

Past Progressive: Subject + to be (past) + base form of Lexical Verb + Gerund + Complement.

e.g. 1. We were watching an episode of 24.

e.g. 2. Nikon was showing the ticket.

e.g. 3. Mr. Davidson was having an argument with the manager.

 

ساختار منفی گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی:

گذشته مستمر یا استمراری منفی به این شکل ساخته می شود:

فاعل + منفی فعل to be + شکل ساده فعل اصلی + -ing + بقیه اجزای جمله

 

Past Progressive: Subject + negative to be + base form of Lexical Verb + Gerund + Complement Verb + Complement.

e.g. 1. We were not watching an episode of 24. (weren’t)

e.g. 2. Nikon was not showing the ticket. (wasn’t)

e.g. 3. Mr. Davidson was not having an argument with the manager. (wasn’t)

       دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان

 

ساختار سوالی گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی:

گذشته مستمر یا استمراری سوالی با آوردن فعل to be به ابتدای جمله به این شکل ساخته می شود:

فعل to be + فاعل + شکل ساده فعل اصلی + ing + بقیه اجزای جمله

 

Past Progressive: Auxiliary (am/is/are) + Subject + base form of Lexical Verb + Complement.

e.g. 1. Were you watching an episode of 24?

e.g. 2. Was Nikon showing the ticket?

e.g. 3. Was I talking to you or what?

 

نکته: سوالی منفی را با منفی گردن فعل To be  می توان ساخت.

Weren’t you listening?

 

پاسخ کوتاه به سوالات در گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی:

پاسخ کوتاه در هر یک از Tense ها با استفاده از فعل کمکی آن انجام می شود.

 

Question 1: Were you staying in a hotel?

+ Answer: Yes, I was.

– Answer: No, I was not.

Question 2: Was she living in Tibbet?

+ Answer: Yes, she was.

– Answer: No, she was not.

 

نکته: به فُرم های مخفف (Contraction Forms) زیر توجه کنید که در زبان عامیانه و معمولا در مکالمه از آن ها به جای فُرم کامل استفاده می شود:

was not: wasn’t

were not: weren’t

  آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

 

مفاهیم و کاربردهای گذشته مستمر یا استمراری در گرامر انگلیسی

کاربرد و مفهوم اول گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی: فعل های کُنشی (action) در حال اتفاق در یک بازه ی زمانی کوتاه در گذشته

Past Progressive Concept 1: In-progress Actions in the Past

کاربرد اول ساختار گذشته استمراری یا مستمر برای صحبت راجع به کارهاییست که یک بازه زمانی به صورت مستمر و ادامه دار در حال وقوع بودند. این action ها چند ثانیه، دقیقه یا ساعت به طول انجامیدند. در فارسی این جملات (داشت) دارند؛ مثلا “داشتم ظرف می شستم”. به چند مثال توجه کنید:

 

They were reading articles on ExirAcademy.org

We were improving the website yesterday from 5 to 8.

David was listening to his favorite music.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار گذشته استمراری چند جمله در رابطه با کارهایی که در حال انجامشان بودید بنویسید.

 

کاربرد و مفهوم دوم گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی تلفیق شده با گذشته ساده

Past Progressive Concept 2 combined with past simple: In-progress Actions in the Past interrupted with a simple past

 

کاربرد دوم چیز جدیدی نیست بلکه تلفیقی از گذشته مستمر و گذشته ساده می باشد. معمولا یک اتفاق در حال انجام در گذشته با یک اتفاق لحظه ای (گذشته ساده) قطع می شود. ربط این دو جمله معمولا با subordinator هایی نظیر while و when انجام می شود.

They were reading articles on ExirAcademy.org when I called them.

While we were improving the website, the electricity went off!

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار گذشته مستمر یا استمراری چند جمله در رابطه با کارهایی که در حال انجامشان بودید و یکباره اتفاقی آن ها را قطع کرد بنویسید.

 

کاربرد و مفهوم سوم گذشته مستمر یا استمراری (Past Progressive) در گرامر انگلیسی تلفیق شده با گذشته ساده

Past Progressive Concept 3: Two ongoing actions in the past

کاربرد سوم نیز به صورت ترکیب دو گذشته استمراری است که به صورت همزمان در گذشته اتفاق افتاده اند. ربط این دو جمله نیز معمولا با subordinator هایی نظیر while و when انجام می شود.

They were reading articles on ExirAcademy.org while I was watching their videos.

While my mother was talking on the phone, I was watching TV.

 

نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار گذشته مستمر یا استمراری چند جمله در رابطه با دو اتفاق مستمر در گذشته بنویسید.

دوره‌ های آنلاین زبان

کلاس IELTS | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش زبان انگلیسی

محتوای این مطلب