در این مقاله اکسیری می‌خواهیم ساختار و استفاده یک Structure به اسم Have got در زبان انگلیسی را برای شما توضیح بدهیم.

 Structure یا ساختار Have got

+Affirmative

فرم مثبت یا Affirmative ساختار Have got به این صورت است:

Subject   +   have got    + Complement

  I       have got   a brother.

She    has got     a brother.

You    have got   a brother.

 

ساختار Have got

  

Negative

  شکل منفی این ساختار به چه صورت است؟ به شکل زیر:

Subject   +   haven’t got    +   Complement

I     haven’t got  a brother.

She   hasn’t   got  a brother.

You   haven’t got  a brother.

 

شکل منفی این ساختار در انگلیسی آمریکایی چندان جایی ندارد و خیلی استفاده نمی شود. این ساختار را بیشتر در انگلیسی بریتانیایی می شنوید.

؟Question

در حالت سوالی، Have به ابتدای جمله می رود:

Have   +   Subject + got +   Complement

Have    I    got a  brother?

Has    she  got a  brother?

Have  you  got a  brother?

 

Short answer

پاسخ کوتاه:

Has  she  got a pet?

Yes, she   has got.

No,  she   hasn’t got.

Structure chart این ساختار را ببینید:

ساختار Have got

Concept یا کاربرد ساختار Have got

 

به سراغ Concept یا کاربرد و مفهوم ساختار Have got می‌رویم. از این ساختار برای بیان کردن دارایی ها و روابط‌مان استفاده می‌کنیم. دقت داشته باشید که روابط یا relationship ها هم به نوعی دارایی محسوب می‌شوند. برای مثال وقتی می‌گوییم من یک برادر دارم، این گزاره یک Possession یا دارایی را نشان می‌دهد. به این مثال ها توجه کنید:

I have got a book.

I have got a cat.

I have got a delicious toy.

همان طور که گفته شد، این ساختار چندان در American English متداول نیست. البته نه الزاما، اما اگر قرار باشد از ساختار  Have got استفاده شود، یک فرد بریتانیایی بیشتر از این ساختار استفاده می‌کند تا یک فرد آمریکایی. American ها از فعل اصلی یعنی Have استفاده می کنند. بنابراین British ها می‌گویند: I have got a baby اما American ها می‌گویند: I have a baby.

به این دو ساختار در کنار یکدیگر توجه کنید:

ساختار Have got

پس Have got فرم Present perfect دارد و در British English متداول است. در مقابل Have فرم Present Simple دارد و در هر دو یعنی British English و American English بسیار متداول است. American ها معمولا Have got استفاده نمی‌کنند.