مصدر و شکل ساده افعال در انگلیسی

Gerunds and Infinitives in English

 

به سراغ مصدر ها و شکل ساده افعال در زبان انگلیسی می رویم. مصدر در فارسی، از گذشته ساده یک فعل + پسوند (ـَن) ساخته می شود، مثل خوردن، شنیدن و یا گفتن. در انگلیسی برای ساختن مصدر باید آن را به صورت Gerund و یا Infinitive به کار ببریم.

 

Gerund یعنی شکل ساده فعل + ing

e.g. working

 Infinitive یعنی To + شکل ساده فعل

e.g. to work

نکته: گاهی اوقات ما نیاز به شکل ساده فعل داریم، مثل بعد از Modal ها.

e.g. I can work very well.

Bare Infinitive یعنی شکل ساده فعل

 

قرار است در این آموزش ها به سراغ مباحث Gerund ،Infinitive و Bare Infinitive برویم.

 

معرفی مصدر های Gerund در انگلیسی

What Gerunds Are & Where They Are Used

در این مبحث، می خواهیم  مصدر های Gerund را در زبان انگلیسی به شما معرفی کنیم. برای ساختن Gerund باید به Base form یا شکل ساده فعل ing اضافه کنیم. مصدر های Gerund هیچگونه Tense نمی سازند و نقش آنها در جمله اسمی هست. Gerund می تواند مثبت یا منفی باشند و برای منفی باید Not را قبل آن استفاده کرد.

e.g.

Positive form: I like listening to music

Negative form: I like not listening to music.

 

کاربرد های مصدرهای Gerund

مصدر های Gerund در سه مورد استفاده می شوند:

  1. در جمله به عنوان فاعل یا Subject.
  2. به عنوان تکمیل کننده فاعل یا Subject Complements.
  3. به عنوان متمم یا As Object of Verb and Preposition.

 

کاربرد اول مصدرهای Gerund

Gerunds, Concept 1:

در  این مورد Gerund نقش فاعلی دارد و می تواند به این شکل باشد:

e.g. Swimming is excellent exercise.

شنا کردن یک تمرین فوق العاده ست.

فاعل است و نقش آن اسم است. در اینجا چون مشتق فعلی است، باید مصدر باشد. swimming

مثال بعدی:

e.g. Drinking too much coffee gives him a headache.

e.g. Eating too quickly gave him an upset stomach.

و حالا یک مثال منفی از Gerund:

e.g. Not doing his homework caused him to fail the test.

e.g. Not having an answering machine causes him to miss many calls.

این ها همه Gerund هایی هستند که نقش Subject یا فاعل جمله را دارند و به خاطره اینکه اسم هستند باید حتما به صورت Gerund ساخته شوند.

 

کاربرد دوم مصدرهای Gerund

Gerunds, Concept 2:

در جمله ای که فعل To beداریم، اطلاعاتی که توضیح دهنده Subject هستند، به آنها Subject Complements گفته می شود.

e.g. My least favorite chore is cleaning the bathroom.

                                                        Subject complement                                  

البته این یک Phrase است و فقط می تواند در حد یک کلمه باقی بماند. اما به هرحال اگر در آن فعلی وجود داشته باشد، باید به صورت Gerund به کار رود.

e.g. His problem is not coming to class on time.

e.g. His hobby is playing computer games.

همانطور که می بینید بعد از فعل To be یک Subject Complement داریم و همیشه Gerund گفته می شود .

کاربرد سوم مصدرهای Gerund

Gerunds, Concept 3:

در این مورد Gerund به عنوان مفعول استفاده می شود.

چند مثال می زنیم که Gerund در آنها نقش Object یا مفعولی دارد تا برایتان شفاف تر شود، که این مفعول ها هم می توانند Object of a Verb باشند. در فارسی به آنها متمم گفته می شود و به هر حال نقش مفعولی دارند.

به مثال ها توجه کنید:

e.g. He dislikes doing homework.

Doing homework در این جمله object است و به همین دلیل Gerund شده است.

e.g. The manager suggested having our meeting away from the office.

e.g. He’s nervous because of not being on time.

e.g. He proposed meeting in a restaurant.

e.g. He’s worried about missing his bus.

e.g. I look forward to seeing you soon.

e.g. Are you tired of studying?

e.g. She’s depressed about not passing the test.

e.g. He’s tired from not getting enough sleep.

حالا می خواهیم Gerund را از دید دیگری توضیح دهیم. معمولا Gerund بعد از یک سری فعل خاص می آید.

برای مثال:

e.g. Enjoy: I enjoy singing.

در اکسیر های آینده این افعال را برای شما توضیح خواهیم داد.

Gerund بعد از حروف اضافه یا Preposition هم استفاده می شود و Object of Preposition را می سازد.

e.g. I drank a cup of coffee before leaving.

و در مورد بعدی هم به عنوان فاعل یا مفعول جمله استفاده می شود که نقش اسمی دارد.

e.g. Swimming is good exercise.

پس در این سه مورد ما از مصدر Gerund در زبان انگلیسی استفاده می کنیم .

الان نوبت شماست که به سراغ تمرین های این بخش بروید و خوب Gerund را یاد بگیرید تا از آن استفاده کنید.

معرفی مصدرهای Infinitive در زبان انگلیسی

What Infinitives Are & Where Are Used

در این مبحث به شما گفته خواهد شد که مصدر های (Infinitive) یا (To + Base Form Of Verb) در زبان انگلیسی در چه جایی از جمله قرار دارند و به چه شکلی استفاده می شوند.

کاربرد های مصدرهای Infinitive

کاربرد اول مصدرهای Infinitive 

Infinitives, Concept 1:

اولین جایی  که از Infinitive استفاده می شود، بعد از یک سری از افعال خاص هست.

برای مثال:

e.g. He decided to leave.

فعل Decide از جمله افعالی است که ما بعد از آن از Infinitive استفاده می کنیم.

کاربرد دوم مصدرهایInfinitive 

Infinitives, Concept 2:

دومین کاربرد آن بعد از Adjective یا صفت است.

مثال:

e.g. It’s difficult to get up early.

کاربرد سوم مصدرهای Infinitive 

Infinitives, Concept 3:

و سومین کاربرد که از Infinitive استفاده می شود، برای نشان دادن Purpose یا هدف است.

برای مثال”چرا به لندن آمدی؟”

e.g. I came to London to study English.

مخاطب می خواهد دلیل انجام کار را توضیح دهد پس حتما باید از Infinitive استفاده کند.

کاربرد چهارم مصدرهای Infinitive 

Infinitives, Concept 4:

و در آخر بعد از Wh question یعنی (When Where What How ) استفاده می شود.

e.g. Tell me how to leave?

در این مثال بعد از کلمه (How) ما از Infinitive استفاده کردیم.

حتما اکسیر افعالی که بعد از آنها از Infinitive استفاده می شود را تماشا کنید و تک به تک آن ها را به خوبی یاد بگیرید.

 

   دوره‌ی آنلاین زبان       کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس        دوره آیلتس

معرفی شکل ساده فعل در زبان انگلیسی

Where Bare Infinitives Are Used

اولین جایی که در آن از Bare Infinitive استفاده می شود، بعد از افعال کمکی Modal است. همانطور که در اکسیر افعال کمکی Modal براتون توضیح داده شد، بعد از یک فعل کمکی Modal  یا Modal Auxiliary Verb  ازBase Form of a Verb  یاBare Infinitive  استفاده می کنیم.

مثال:

e.g. I can meet you at six o’clock.

می بینید که در این مثال بعد از فعل Can ازBase Form of Verb  یا Bare Infinitive استفاده کردیم. بعد از افعالی مانند Let , Make و گاهی اوقات هم فعل Help قطعا Bare Infinitive خواهیم داشت.

مثال:

e.g. The teacher let us leave early.

بعد از افعال Perception، افعالی که در آنها Perceive داریم، یعنی چیزی را درک می کنیم هم، باید از Bare Infinitive استفاده کرد.

مثال:

e.g. I watched her walk away.

و بعد از اصطلاحاتی که بعد از (Why) می آیند Bare Infinitive را داریم.

مثال:

e.g. Why go out the night before an exam?

چرا شب قبل از امتحان باید بیرون برویم؟

پس بعد از Why هم از Bare Infinitive استفاده می کنیم.

با مطالبی که در خصوص مصدر و شکل ساده افعال گفته شد چند مثال بزنید و آن ها را خوب تمرین کرده تا خوب یاد بگیرید.

 

مطالب مرتبط

افعال استثنا در ساخت مصدرهای Gerund و Infinitive