کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction

Correlative Conjunctions (7 Pairs)

کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction در زبان انگلیسی، به هفت جفت مختلف تقسیم می شوند. در این اکسیر می‌خواهیم این 7 دسته کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction را به شما معرفی کنیم.

دسته اول As… as است که قبلا در Comparative & Superlative Adjectives and Adverbs با آن آشنا شده اید. در واقع وقتی از نظر دستوری می‌گوییم یک صفت یا قید برابر هستند در دو آیتم از این دسته کلمات استفاده می‌کنیم. مثال:

Anything I put in this refrigerator becomes as cold as ice.

کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction

 

Jeremy’s probably as tall as any professional basketball player.

کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction

یعنی جرمی و هر بازیکن حرفه ای دیگری هم قد هستند. این ساختار برای قید هم قابل استفاده است.

 

 

گرامر انگلیسی      لغات انگلیسی

 

 

دسته دوم Both…and است. مثال:

I don’t know why, but both Jane and Colin have stopped talking to me.

 

The hurricane was devastating both emotionally and economically.

 

در اینجا بعد فعل باید قید می آمد پس برای هر دو بخش ساختار قیدی استفاده شد.

 

دسته سوم Either… or است. مثال:

We can either go to the movies or stay inside and watch Netflix.

 

ساختارهای موازی را فراموش نکنید. بعد از can باید حالت ساده فعل بیاید پس بعد از عبارت دسته سوم هم باید هر دو جا حالت ساده ی فعل آورده شود.

 

The sound was either a firework or a gunshot.

در اینجا بعد از عبارات یک عبارت اسمی آورده ایم.

 

 

کلاس زبان     آزمون ماک آیلتس     دوره آیلتس

 

 

دسته چهارم در واقع منفی Either…or است که می شود Neither…nor یعنی (نه این نه آن). مثال:

 

When it comes to movies, I like neither comedies nor romances.

 

Neither will the workers go off strike, nor negotiate until they receive a higher pay.

همانطور که گفتیم در این عبارت باید Invert انجام شود. در اینجا نویسنده بعد از Nor فاعل و فعل را حذف کرده است.

 

 

دسته پنجم Not only…but also است که در زبان انگلیسی بسیار متداول است. مثال:

Not only did we get lost, but we also ran out of gas with no gas station in sight.

 

بعد از Not only اگر Clause داشته باشیم باید حتما Invert شود.

The TV show has not only good actors but also an incredibly written script.

در اینجا بعد از هر دو بخش Noun Phrase داریم.

 

 

دسته ششم Whether…or است که در Subordinator ها هم آنها را بررسی کردیم. مثال:

Whether it’s sunny out or raining, we’re still going to see the concert.

 

همانطور که می بینید حالت Subordinator بودن خود را حفظ کرده است. جمله بالا موازی است ولی بخش هایی از جمله حذف شده است مثل It’s raining.

 

Whether I drink a lot or a little, my face still gets red.

 

دسته هفتم No sooner….than…. است.

به این معنا که دو کار یا رخداد وقتی با فاصله ی خیلی کم از هم اتفاق میفتند، فرد سورپرایز شده و برای بیان نزدیکی دو رخداد از این ساختار استفاده می کند. ما در فارسی می‌گوییم: هنوز الف تموم نشده بود که ب شروع شد. اما در واقع الف تمام شده ولی بلافاصله ب شروع شده است. مثال:

 

No sooner had we begun to speak than the baby started crying.

کلمات ربط دسته ی Correlative Conjunction

 

تازه شروغ به صحبت کرده بودیم که بچه شروع به گریه کردن کرد.

No sooner had I left the house than it started to thunder.