پیشوند و پسوند در انگلیسی

Affixes: Prefixes and Suffixes

 

تعریف افیکس ها

افیکس ها Affixes در دو دسته ی پیشوند ها (prefixes) و پسوندها (suffixes) قرار می گیرند. پیشوندها در واژگان انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به قبل کلمات اضافه شده و در معنای آن ها تغییرات ایجاد می کنند. مثلا پیشوند re با چسبیدن به فعل  Actمعنای آن را از کنش (act) به واکنش (react) تغییر می دهد.

به همین شکل، پسوندها در لغات انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به بعد کلمات اضافه شده و تغییراتی در اجزای کلام ایجاد می کنند. مثلا پسوند -ize با چسبیدن به صفت final، آن را از نهایی (صفت) به نهایی کردن (فعل) تغییر می دهد.

با دانستن تعداد محدودی از پیشوندها و پسوندها، می توانید دامنه لغات خود را گسترش دهید و راحت تر Paraphrase کنید.

 

تعدادی از پشوندهای زبان انگلیسی

PrefixMeaningExample
a-, an-without – ِبدونamoral, atypical
ante-before – قبل ازantecedent, antenatal
anti-against – مخالفِanti-establishment
auto-self – خودautopilot
circum-around – اطرافِcircumvent
co-with – باco-conspirator, co-pilot
com-, con-with – باcompanion, contact
contra-against – مخالفِcontradiction
de-off – خارجِdelist, devalue
dis-not – مخالفِ، عکسِdisappear
en-put into – داخل قرار دادنenclose, envelop
ex-out of, former – بیرونِextract, ex-governor
extra-beyond, more than – فرایِextracurricular
hetero-different – متفاوت باheterosexual
homo-same – یکسان باhomonym, homophone
hyper-over, more – بیشتر ازhyperactive
il-, im-, in-, ir-not, without – بدونِ،illegal, impractical, inconsiderate, irresponsible
in-into – داخلِinsert
inter-between – بینِinternet, intersection,
intra-inside – درونِintranet, intravenous
macro-large – بزرگmacronutrients
micro-small – کوچکmicroscope
mono-one – یکmonocle
non-not, without – بدونِnonentity, nonstarter,
omni-all, every – همه یِomnipresent, omniscient
post-after – بعد ازpost-mortem
pre-, pro-before, forward – قبل ازprecede, project
sub-under – زیرِsubmarine, substandard
syn-same time – همزمان باsynchronize
super-above – بالاsupervisor, superhuman
trans-across – در عرضِtransmit
tri-three – سه (برابر)tripod, triceratops
un-not – نیستundone, unfinished,
uni-one – یکunicorn, unilaterally

 

 

تعدادی از پسوندهای زبان انگلیسی

SuffixMeaningExample
-able, -iblecan be done – قابل انجامcomfortable, passable
-al, -ialhaving the characteristics of – دارای همچین ویژگی هاییpersonal
-edpast-tense verbs (weak verbs) – تبدیل کننده افعال با قاعده به گذشته سادهdanced, jumped
-enmade of – ساخته شده از (فیزیکی)golden, wooden
-ercomparative – مقایسه های تفیلیtidier, nicer
-er, -orone who – فاعلی، انجام دهندهactor, narrator, worker
-estsuperlative – مقایسه عالی (برترین)nicest, greatest
-fulfull or full of – پر (از)cupful, careful
-ichaving characteristics of – دارای همچین ویژگی هاییlinguistic, sarcastic
-ingverb form (present participle and gerund)dancing, singing
-ion, -tion, -ation, itionact or process – پسوند های اسم ساز کنشیattraction, attrition
-ity, -tystate of – حالتِhumility, infinity
-ive, -ative, itiveadjective form of a noun – شکل صفت از اسمexpensive, plaintive
-lesswithout- بدونِtopless, fearless
-lyadverb ending- پسوند قیدسازnicely, quickly
-mentaction or process- کنش یا پروسهenjoyment, entrenchment
-nessstate of, condition of- حالتِeagerness, kindness
-ous, -eous, -iouspossessing the qualities of – دارای همچین ویژگی هاییerroneous, joyous
-s, -esplural – جمعtables, foxes
-ycharacterized by – دارای همچین ویژگی هاییfatty, happy, jumpy

پیشوند و پسوند در انگلیسی

پیشوند و پسوند در انگلیسی