برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

1350 600 آکادمی اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

Courses Start Schedule

 

دوره ها، ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید.

به دنبال استقبال بی نظیر شما عزیزان از کلاسهای حضوری آکادمی زبان اکسیر دوره های جدید در کلیه سطوح به لیست دوره ها اضافه شد.

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۳:۵۰

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدید در آکادمی زبان اکسیر

کد دورهدورهتاریخ شروعطول دورهروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه به تومان
iBegBeginner 1۹۸/۰۳/۱۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۸/۰۳/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iBegBeginner 2۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iBegBeginner 2۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۷/۱۱/۱۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle1  Elementary 1۹۸/۰۳/۱۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iEle1  Elementary 1۹۸/۰۳/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iEle1  Elementary 1۹۷/۱۰/۶۵ هفتهپنجشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۱۱/۱۸۵ هفتهدابل – پنجشنبه هاتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۰۹/۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۸/۰۲/۲۶۵ هفتهپنجشنبه ها۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۷/۱۰/۱۵۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۳/۱۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۳/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۹۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۷/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۰/۰۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPre 1Pre intermediate 1۹۸/۰۱/۲۲۵ هفتهپنجشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
1 iInter intermediate 1۹۸/۰۳/۱۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
1 iInter intermediate 1۹۸/۰۳/۱۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۱۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iInter 3 intermediate 3۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۱/۱۹۵ هفتهدوشنبه هاتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۰/۱۲۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۰۷۵ هفتهیکشنبه –  سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۰۸۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۱۰۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 3۹۶/۱۱/۰۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۵ نفر۲۱۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۵ نفر۲۱۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۶/۱۰/۰۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۱۷۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۰۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۲۱۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۷/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۷/۱۱/۰۷۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۷/۰۹/۲۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iExir 4IELTS Elixir 4۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iReadIELTS Reading Elixirshop۹۷/۱۰/۰۳۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iWriteIELTS Writing Elixirshop۹۸/۰۱/۲۹۵ هفتهدابل – پنجشنبه هاتکمیل شد۲۱۰.۰۰۰
iListen

iSpeak

IELTS Listening Elixirshop

IELTS Speaking Elixirshop

۹۸/۰۱/۲۶۸ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۲۹۰.۰۰۰

 

 

هیچ نظری وجود ندارد


   آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
   IELTS, TOEFL and PTE

   لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
   آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

   تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
   ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
   روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
   نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
   کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg