کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

150 150 آکادمی اکسیر

Table of Contents

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

English Grammar – Modal Auxiliaries Concepts

انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مُدال Modal در گرامر انگلیسی

همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه را جمع بزنیم، باید موارد زیر اشاره کنیم:

 1. Ability,
 2. Possibility,
 3. Permission,
 4. Offer, Advice, Suggestion and Recommendation,
 5. Obligation, Necessity, and Duty,
 6. Prohibition,
 7. Assumption, Deduction and Certain Guesses,
 8. Permission and Request,
 9. Typical Occurrences,
 10. Unrealized Past Abilities and Possibilities,
 11. Expressing Regrets and Criticism
 12. Wishes,
 13. Promise,
 14. Prediction,
 15. Instant Decisions,
 16. Hypothetical Situations,
 17. Past Habits,
 18. Future in the Past,
 19. Refusal.

 

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

 

Ability – افعال مدال برای ابراز توانایی

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
canpresent and future abilityShe can get along with all sorts of people.

Can you help her tomorrow?

توانایی در حال و آینده
couldpast abilityI could lift a hundred-pounds when I was young.

I could remember the crash, but nothing after that.

توانایی در گذشته
be able toalternative to can and couldHe has been able to construct three bridges so far.

I will be able to start the campaign by next year.

جایگزین افعال مودال فوق برای زمان های دیگر
succeed inalternative to can and could; expresses achievementsWe finally succeeded in signing an agreement.جایگزین افعال مودال فوق برای زمان های دیگر که بیانگر دستاورد است (یافتن توانایی پس از تلاش).
manage toalternative to can and could; expresses achievementsDid you manage to speak to the president today?جایگزین افعال مودال فوق برای زمان های دیگر که بیانگر دستاورد است (یافتن توانایی پس از تلاش).

Possibility – افعال مدال برای ابراز احتمال

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
maypresent / future possibility in formal or academic atmosphereThe planet Venus may be seen clearly in the night sky this month.

I may win the competition.

احتمال در حال و آینده (استفاده در فضای رسمی و آکادمیک)
mightpresent / future possibility in informal atmosphereMy mother might be waiting outside.

I might paint my room pink.

احتمال در حال و آینده (استفاده در فضای غیررسمی و دوستانه)
cana very real possibility of a future event happeningIt can be hard to keep a dog.

I can stay with my brother in London.

احتمال شدید رخداد واقعه ای در آینده

Permission – اجازه داشتن، دادن و گرفتن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
canpresent / future permissionAlthough he is not the student of the school, he can come to the class.

I can use my mother’s car!

Can I take a blanket please?

اجازه داشتن، دادن و گرفتن در حال و آینده
couldpast permissionAlthough he was not the student of the school, he could come to the class.

You could use the bath tub.

Could you participate in those classes then?

اجازه داشتن، دادن و گرفتن در گذشته
couldasking for permission politelyCould I use your pen please?مودبانه اجازه گرفتن (ربطی به گذشته ندارد)
be able toalternative to can and couldWe are/were allowed to go to every country with our passports now.جایگزین افعال مودال فوق برای برای داشتن اجازه، گرفتن اجازه و دادن آن در زمان های دیگر

Offer, Advice, Suggestion and Recommendation – افعال مدال برای پیشنهاد دادن، پند دادن و نصیحت کردن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
shouldsuggestion, adviceIf you have a headache, you should drink some tea.اگر سردرد داری، بهتره کمی چای بنوشی.
ought tosuggestion, advice in a formal wayYou ought to wear tidy clothes when you want to go for an interview.پیشنهاد در فضای رسمی

وقتی می خوای بری مصاحبه بهتره لباسای تمیز بپوشی.

muststrong adviceOne must not shoot before seeing the target.توصیه ی اکید

(تیرانداز) نباید قبل از دیدن هدف شلیک کند.

willofferI will make an arrangement for you!

I’ll get the phone; you sit.

پیشنهاد می دهد که کاری را برای کسی انجام می دهد.
had bettershould in spoken language

We prefer had better if we want to express particular urgency or in demands and threats.

If you’re not well, you’d better leave the office and go home. (urgency)

He’d better come soon or I’ll not let him come to the class this time. (threat)

در زبان محاوره برای ابراز پیشنهاداتی که ضروری هستند (اورژانس، تقاضا و تهدیدها) از این ساختار استفاده می شود.
shall, let’s, what about and how aboutexpress a desire for people to do somethingShall we paint the house green?

Let’s have lunch; I’m starving.

What about going to my garden this weekend?

How about reading this novel? It’s amazing.

بیان یک لذت و دعوت به آن سه ساختار رو به رو وجود دارد.
why don’t I/we do somethingto make offers and suggestionsWhy don’t I bring some coffee for you?

Why don’t we become volunteer for charity works?

برای اینکه گوینده پیشنهاد دهد خودش کاری را انجام دهد.

Obligation, Necessity, and Duty – افعال مدال برای ابراز ضرورت، اجبار و وظیفه

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
muststrong advice,

fix arrangements

You must get ready for your interview.پند و توصیه اکید (بلخص برای قرارهای فیکس شده)
have got / have tostrong advice,

fix arrangements

I’ve got to go to the gym on Thursdays.

I have to finish my project by the next month.

جاگزین مودال فوق برای زمان های دیگر
shouldpolitely expressing necessityYou should wear your uniform at all times.پند و توصیه اکید (مودبانه تر با ضرورت کمتر)

Prohibition – افعال مدال برای نهی کردن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
must notprohibition in formal rules and warningsStudents must not wear casual clothes.

The staff must not smoke in the company.

ضرورت اینکه کاری انجام نشود. (در انگلیسی مکتوب و فضای رسمی)
can’trefuse permission in spoken EnglishI’m sorry, but you can’t come in. It’s just for the staff.ضرورت اینکه کاری انجام نشود. (در انگلیسی محاوره ای)
cannotprohibition used in formal contextYou cannot be here; this area is restricted.ضرورت اینکه کاری انجام نشود. (در فضای رسمی)

Assumption, Deduction and Certain Guesses – افعال مدال برای نتیجه گیری و حدس زدن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
canassuming sth on what one observesLook at that handsome man. He can be the manager.ابراز تصور (حال و آینده)
shouldassuming sth on what one observesLook at that handsome man. He should be the manager.ابراز تصور (حال و آینده)
can’tassuming sth on what one observesLook at that short man! He can’t be the manager.ابراز تصور (حال و آینده)
muststronger assumptionLook at that prestigious man! He must be the manager.ابراز تصور با قطعیت بیشتر (حال و آینده)

Permission and Request – افعال مدال برای درخواست کردن، اجازه گرفتن و دادن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
caninformal request of permissionCan I use your pen please?میشه ار خودکارت استفاده کنم لطفا؟
caninformal permission givingYou can use my car if you want.اگر می خوای می تونی از ماشین من استفاده کنی.
couldpolite request of permissionCould I use the bathroom?امکانش هست از سرویس بهداشتی شما استفاده کنم؟
couldpolite permission givingYou could have a cookie if you want to.اگر دوست دارین میتونین یه کلوچه بردارین.
mayformal request of permissionMay I take tomorrow off?امکانش هست فردا رو مرخصی بگیرم؟
mayformal permission givingYou may leave the room if you’ve finished answering.در صورت اتمام پاسخ دهی اجازه دارین اتاق رو ترک کنین.

Typical Occurrences – افعال مدال برای اعلام اتفاقات معمول

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
maytypical occurrences – like using usuallyDrivers may feel sleepy after driving for more than 12 hours.راننده ها معمولا بعد از ۱۲ ساعت رانندگی احساس خواب آلودگی می کنند.

Unrealized Past Abilities and Possibilities – افعال مدال برای ابراز توانایی ها و احتمالات گذشته که محقق نشدند

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
could + have + past participleunrealized past abilityWhen I called you, you could have taken back what you said!وقتی بهت زنگ زدم، می تونستی حرفت رو پس بگیری (ولی نگرفتی).
could + have + past participleunrealized past possibilityWe were really lucky because it could have rained!واقعا خوش شانس بودیم چونکه میتونست بارون بیاد (ولی نیومد).

Expressing Regrets and Criticism – افعال مدال برای بیان پشیمانی (توسط خود شخص) و سرزنش کردن (توسط شخصی دیگر)

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
should + have + past participleexpressing regretsI should have called him before he died.قبل از اینکه بمیره باید بهش زنگ میزدم (ولی نزدم).
should + have + past participleexpressing criticismYou should have listened to your father.باید به حرف پدرت گوش می دادی (ولی ندادی).

Promise – قول دادن و گرفتن

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
willto make a promiseI’ll take you to the Disney Land next month son. J(قول میدم) ماه بعد ببرمت دیزنی لیند.

Prediction – پیش بینی

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
willto make a predictionLook at them. They’re deeply in love. I’m sure they’ll marry soon.اونارو ببین. خیلی عاشق همن. مطمئنم خیلی زود ازدواج می کنن.

Instant Decision – تصمیم آنی

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
willto make an instant decision

(usually ordering in a restaurant or buying in a shop)

(in a restaurant) I will have fried chicken with a salad.تصمیمی که از قبل برنامه ریزی نشده است.

Hypothetical Situations – شرایط فرضی

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
wouldwhen sb assumes a hypothesisPeople wouldn’t like my appearance in the wedding tomorrow.

If I had a million dollars, I would immigrate to Canada.

گوینده فرض می کند اتفاقی به شکل خاصی بی افتد.

Past Habits – عادات گذشته

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
wouldalternative to past simple and used to implying a past habitWhen I was a child, I would go cycling every evening.وقتی بچه بودم هر روز عصر می رفتم دوچرخه سواری.
used toalternative to past simple implying a past habitWhen I was a child, I used to go cycling every evening.وقتی بچه بودم هر روز عصر می رفتم دوچرخه سواری.

Future in the past – آینده در گذشته

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
wouldwhen sb says how they thought about the future or predicted it sometime in the pastAs a child, I always thought I would become a dentist.

I thought I would be doing research in university but that was a false one.

At school, they used to tell us that we would have gotten our PhDs by the end of the year.

اینکه کسی در گذشته، آینده را چطور می دیده یا پیش بینی می کرده به این شکل بیان می شه.

Refusal – امتناع

Modal Auxiliary VerbdetailsExampleتوضیح و ترجمه ی فارسی
wouldwhen sb says that themselves or anybody else would refuseMy mom wouldn’t eat these junk foods. She would only ear organic food.وقتی می دانیم کسی دست رد به سینه مان می زند.

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

 

هیچ نظری وجود ندارد


   آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
   IELTS, TOEFL and PTE

   لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
   آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

   تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
   ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
   روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
   نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
   کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg